استقبال سرمایهگذاران از شهرک صنعتی زاگرس

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه از اس//تقبال و حضور سرمایهگذاران در شهرک صنعتی زاگرس کرمانشاه خبر داد. به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی استان کرمانشاه، بیژن کردستانی افزود: این سرمایهگذاران با خرید و انتقال فناوری س//اخت پنلهای خورشیدی از خارج کش//ور، پس از بازدید و مکانیابی از ش//هرک زاگرس قصد س//اخت واحد صنعتی دارند. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به موقعیت ویژه شهرک صنعتی زاگرس از جنبه معافیت مالیاتی ۳۱ساله، نزدیکی به ایستگاه راهآهن، قرار گرفتن در مس//یر بزرگراه کربال، نزدیک//ی به فرودگاه و مرکز ش//هر کرمانش//اه و نزدیکی و دسترس//ی به بازار کشور عراق و از طرفی تکمیل زیرس//اختهای این شهرک شرایط برای حضور سرمایهگذاران و استقرار واحدهای صنعتی فراهم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.