ساخت‹دستگاه‹توانبخشی‹جدید‹در‹کشور

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

متخصصان یک شرکت دانشبنیان ایرانی، سیستم تعلی//ق وزن دینامیکی قابل نص//ب روی تردمیل را برای توانبخش//ی بیماران ضایعات نخاعی طراحی و تولید کردند. مدیر طراحی این ش//رکت دانشبنیان اظهار کرد: در این سیس//تم تعلی//ق وزن دینامیکی، ام//کان تعلیق وزن بیمار به منظور انجام تمرینهای توانبخشی روی تردمیل فراهم شده است؛ این سیستم میتواند بیمار را به صورت ایمن، معلق یا تنها بخشی از وزن بیمار را خنثی کند و میزان وزن خنثی شده را در نمایشگر نشان دهد. امین اسدی افزود: یکی از تمرینهای مهم بیماران نخاعی، راه رفتن است؛ این افراد باید در سیس//تمی ق//رار گیرند که بتوانند بلند ش//وند و روی تردمیل بهتدری//ج راه رفتن را تمرین کنند. در روشهای مرسوم نمیتوان بیماران را برای راه رفتن بلند کرد، اما در طراحی این سیستم بیمار با صندلی چرخدار داخل دس//تگاه قرار میگیرد و با پوش//یدن جلیقه مخصوص از روی صندلی بلندشده و ب//ه کمک کاردرمانگر راه میرود. وی اظهار کرد: با کمک این سیستم، بیمار در تمرینهای توانبخشی، احساس راحتی و امنیت کامل دارد و ابعاد مناسب و آسانی استفاده از این دستگاه، آن را برای بهرهگیری خانگی مناسب کرده است. براساس نوشتههای مهر اس//دی ادامه داد: بیمارانی که بسیار ناتوان هستند، ۰۹ درصد وزن آنان در این دستگاه به صورت معلق قرار میگیرد و کاردرمانگر به بیمار حرکت راه رفتن را تمری//ن میدهد تا اعصاب و عضالت بیمار تقویت ش//ود. هرچه درمان بهتر پیش رود، کاردرمانگر وزن را روی پ//ای بیمار اضاف//ه میکند تا زمانی که بیمار بتواند کامل بایس//تد و روی تردمیل با سرعت پایین حرک//ت کند. وی با بیان اینکه سیس//تم تعلیق وزن دینامیک//ی میتوان//د وزن بیم//اران ضایعات نخاعی را که مش//کل حرکتی دارند، خنث//ی کند، افزود: به وسیله صفحه نمایشگری که روی این دستگاه تعبیه شده اس//ت هر وزنی خنثی میش//ود؛ به طوری که در آزمایشهای انجام ش//ده حتی افراد با وزن ۵۳۱ کیلوگرم نیز میتوانستند به صورت معلق نگهداشته شوند و راه رفتن را به کمک کاردرمانگر تمرین کنند. اس//دی هدف از طراحی این سیس//تم را استفاده در من//زل و کلینیکهای کوچک عن//وان و اظهار کرد: این سیس//تم نس//بت به نمونه خارج//ی مزیتهای زیادی دارد؛ نمونه خارجی این سیس//تم س//ه برابر نمونه داخل//ی قیمت دارد. همچنی//ن درحالحاضر خدم//ات پ//س از فروش ب//رای نمون//ه خارجی این سیس//تم داده نمیش//ود و در صورت بروز مش//کل، سیس//تم از بهرهبرداری خارج میش//ود. وی یادآور ش//د: این محصول در پنجمین نمایش//گاه تجهیزات و مواد آزمایش//گاهی ساخت ایران اردیبهشت امسال در مع//رض دید عموم قرار گرفت و اکنون به صورت سفارشی برای کلینیکهای توانبخشی و فیزیوتراپی و مصارف خانگی تولید میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.