کاهش‹هزین‹ههای‹شیری ‹نسازی‹گاز‹طبیعی‹

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

یک//ی از مهمتری//ن مش//کالت صنایع نف//ت و گاز، تصفی//ه و حذف ناخالصیهای موج//ود در گاز طبیعی به منظور کاه//ش خوردگی خطوط لوله و صرفهجویی در هزینهه//ای حملونقل و نگه//داری، بهبود عملکرد و افزای//ش ارزش حرارت//ی گاز و همچنی//ن کاه//ش آلودگی و مشکالت زیس//تمحیطی است. گاز طبیعی ب//ه عن//وان یک//ی از مهمتری//ن و پرمصرفترین منابع انرژی در جهان، زمانی که از منابع اس//تخراج میشود، حدود ۰۸ درصد آن از متان تش//کیل ش//ده است و در بیش//تر منابع ترکیبات و ناخالصیهای دیگری همچون گازهای دیاکسید کربن، هیدروژن، نیتروژن، هیدروژن س//ولفید و دیگر ترکیبات گوگردی را ب//ه همراه دارد. ب//ه منظور شیرینس//ازی گاز، پژوهش//گران دانش//گاه اراک ب//ا همکاری ش//رکت پاالیش نف//ت امام خمینی (ره) توانس//تند غش//اهای نانوکامپوزیتی را که توانایی خوبی در جداس//ازی مخلوط گازها دارند، سنتز کنند. زهرا مبارکی، مجری ط//رح با بیان اینکه در این پروژه غش//اهای نانوکامپوزیتی تولید کردیم، گفت: غشاهای ساخته ش//ده در این طرح متشکل از یک پلی (ایمیدات//ر) با خ//واص مطلوب ب//ه عنوان ماتری//س پلیمری، نانوزئولیتها و نانوذرات مغناطیس//ی است. وی یادآور شد: براس//اس نتایج بهدست آمده این غشاها میتوانند فرآیند جداس//ازی را نس//بت به روشه//ای متداول با اس//تفاده از تجهیزات س//اده در زمان کوتاه و با صرف انرژی و هزین//ه کمتر و بازدهی مطل//وب انجام دهند. براس//اس نوشتههای ایس//نا، آسانی س//اخت غشاهای تهیه ش//ده و هزینه پایین مواد اولیه و فرآیند س//اخت از دیگر ویژگیهای غشاهای نانوکامپوزیتی سنتز شده اس//ت. مجری طرح با تاکید بر اینک//ه درحالحاضر به طور عمده برای جداس//ازی آالیندههای گاز طبیعی از روشهایی مانند سرد کردن (تقطیر)، استخراج، جذب و ج//ذب س//طحی با کارب//رد حاللهای آلی اس//تفاده میش//ود، ادامه داد: این روشها مس//تلزم صرف انرژی و هزینه بس//یار زیاد و برخ//ورداری از تجهیزات خاصی اس//ت و از طرف دیگر بهرهگیری از حاللها نیز موجب آلودگی محیطزیس//ت میش//ود. وی افزود: استفاده از روش ارائه ش//ده در این طرح نهتنها چنین مش//کالتی را به همراه ندارد بلکه میتواند هزینهها را نیز به میزان قابلتوجه//ی کاهش دهد. اس//تفاده از غش//اها به علت بازدهی و بهرهبرداری باالتر، جداسازی سریعتر، سادگی عملیات و اس//تفاده نک//ردن از حالله//ا و جاذبهای گرانقیمت نس//بت به روشهای یادش//ده اقتصادیتر هس//تند. مبارکی با بیان اینکه روش اس//تفاده شده در تولید این غشا دوستدار محیطزیست است، یادآور شد: این غشا در مقیاس آزمایشگاهی تولید شده است اما از آنجا که روش ساخت غشاها آسان و از لحاظ اقتصادی به صرفه است و همچنین توانستهایم به جداسازی قابل قبولی دس//ت یابیم، میتوان امیدوار بود با بهینه کردن ش//رایط تولید و رفع مش//کالت و محدودیتها امکان تجاریشدن تولید آن نیز وجود داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.