فرهنگ بساز بفروشی

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

مقاومس//ازی س//ازهها و استفاده از سازههای سبک یکی از مباحثی اس//ت که بسیار روی آن تاکی//د میش//ود. از محافل دانش//گاهی گرفته تا س//اکنان منازل و س//اختمانهایی که از بیکیفیت//ی مصالح به کار رفته در اس//کلتبندی آنها ش//کایت دارن//د. به نظر میرس//د که در ای//ن می//ان مقصر اصل//ی نوع ن//گاه به زندگی باش//د. به عبارتی، با وج//ود تبلیغات متنوعی که درباره وقوع زلزله میش//ود، کمتر به نوع ساختوساز ساختمانها و استانداردها توجه میشود. این موضوع در قسمت ساخت نهتنها وجود ندارد بلکه خریداران و متقاضیان نیز چندان به اصول به کار رفته یا به اصطالح فناوریهای روز و اصلی که باید در یک شاکله صنعتی و س//اختمانی رعایت شود توجه، نمیکنند. بخشی از این مشکل به کمبود دانستهها برمیگردد و اصلیترین قیمت مربوط به س//ازگاری با فرهنگ بس//از و بفروش//ی است. اینگونه است که ترجیح داده میشود بدترین نوع اتصاالت در یک پیکره ساختمانی به کار رود اما ارزان باشد و به اصطالح به صرفه تمام شود. اینگونه اس//ت که س//اکنان یک واحد ساختمان باید تمام جزئیات زندگی و انواع صداهای واحد کنار خود را بشنوند درحالی که این معضل را میتوان با کمک فناوری روز حداقل در کالنش//هرها تمام کرد. در حالی که اینگونه نیس//ت. از طرف دیگر، کارشناس//ان زلزله بر ایمنیس//ازی تاکی//د میکنند و از طرفی گفته میش//ود که باید فرهنگ آپارتماننشینی را مردم تقویت کنند.

ام//ا کس//ی نمیگوید که با وجود دیوارهای ف//وق نازکی که به راحتی کوچکترین صدا را عبور میدهند فرهنگ آپارتماننشینی چگونه رعایت ش//ود. اینجاس//ت که باید گفت باید ابتدا ذهنیت و فرهنگ بسازبفروش//ی از حافظه س//ازنده و خریدار پاک ش//ود تا بت//وان درباره فرهنگهای دیگر صحبت کرد. به نظر میرس//د که فناوریهای نوین بتواند فرهنگ آپارتمان نش//ینی را نیز اصالح و سازماندهی کند.

صفیه رضایی روزنامهنگار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.