نمایشگاه نوآوریهای غذایی برگزار میشود

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

نمایش//گاه «ای فود ۷۱۰۲» با محوری//ت کارآفرینی، نوآوری و بازرگانی و با ارائه آخرین دس//تاوردها و اطالعات نوین در صنعت غذا در مش//هد برگزار میش//ود. به گزارش مه//ر، قدیر رجبزاده، رییس پژوهش//کده علوم و صنایع غذایی افزود: نمایشگاه «ای فود ۷۱۰۲» با همکاری پژوهش//کده علوم و صنایع غذایی و حمایت و پشتیبانی استانداری خراسان رضوی، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی استان، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان، دانشگاه فردوسی مشهد و چند نهاد دیگر از ۲ تا ۵ ش//هریور ۶۹ در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی مشهد برگزار میش//ود. وی گفت: کارگاه آموزش//ی کاربرده//ای نانو در صنایع غذایی و همچنین نقش مراکز پژوهشی در توسعه و تقویت مراکز تحقیق و توس//عه کارخانههای صنایع غذایی ازجمله موضوعهای کارگاههای تخصصی این نمایش//گاه است که از سوی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی در حاش//یه این نمایش//گاه برگزار میش//ود. رجبزاده خاطرنشان کرد: این نمایشگاه در فضایی به وسعت ۰۱ هزار مترمربع و با حضور بیش از ۰۴۱ شرکت داخلی و ۵۱ شرکت خارجی در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی مشهد برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.