سدسازی، سد وزیر پیشنهادی نیرو برای ورود به کابینه دوازدهم

«گسترش‹صنعت»‹نظر‹موافق‹و‹مخالف‹بیطرف‹را‹بررسی‹م‹یکند

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

حس//ن روحانی در فهرس//ت پیش//نهادی وزی//ران نام حبیباهلل بیطرف را به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو آورده است. با اینکه برخی از کارشناسان وی را به عنوان فردی توانمند معرفی میکنند، عدهای دیگر از کارشناسان به او انتقادهای جدی دارند.

یک//ی از چالشهای جدی دول//ت دوازدهم بحران آب و کاهش سطح س//فرههای زیرزمینی اس//ت. این بحران درحالی افزای//ش خواهد یافت که به گفت//ه منتقدان در دورانی که بیطرف وزیر نیرو بود، س//دهای بسیاری بدون انجام کارهای مهندسی ساخته شدند که در کاهش سطح س//فرههای زیرزمینی تاثیر بس//یاری داش//ت. موافقان او ام//ا نظر دیگری دارند و او را ف//ردی توانمند میدانند که میتواند بحران آب را در کش//ور مدیریت کند. گس//ترش صنعت به بررس//ی کوتاهی از کارنام//ه اجرایی بیطرف و نظرات موافق و مخالف او پرداخته است.

بیطرف در س//ال ۵۶۳۱ و در زمانی که دولت با نخست وزیر اداره میش//د، اس//تاندار یزد بود و در دولت هش//تم در س//تاد ائتالف اصالحطلبان عضویت داشت. بیطرف در س//ال ۵۳۳۱ در یزد به دنیا آمد و فارغالتحصیل رشته راه و س//اختمان در مقطع کارشناس//ی و کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران اس//ت. وی در کارنامه اجرایی خود به جز وزارت نیرو، عناوینی چون عضو رسمی سپاه پاسداران در س//الهای ۴۶۳۱-۹۵۳۱، موسس و مدیر مرکز تحقیقات آب جهاد س//ازندگی در سالهای ۵۶۳۱-۴۶۳۱، استاندار یزد در سالهای ۸۶۳۱-۴۶۳۱، عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین سپاه پاس//داران در سالهای ۹۶۳۱-۸۶۳۱، معاون آموزش//ی وزارت نیرو در س//الهای ۳۷۳۱-۹۶۳۱ و مجری طرحهای مل//ی کارون ‪۴ ۳،‬ و عضو هیاتمدیره شرکت آب و نیرو در سالهای ۶۷۳۱-۳۷۳۱ را دارد.

‹کس/ی‹نم ‹یتواند‹منک/ر‹توانمن/دی‹بیطرف‹ ‹ باشد

متاس//فانه برخی از ما نگاه ملی نداریم. این درست نیست که اقسام فشارها را برای احداث سد یا دریافت مجوز حفر چ//اه اعمال کنیم و بعد که به مش//کل برخوردیم وزیر را مقصر معرفی کنیم.

بیطرف جزو مدیرانی است که در این سیستم کار کرده و س//ابقه دو دوره وزارت نی//رو را در کارنام//ه خود دارد. بنابراین میتوان گفت که ایش//ان یکی از افراد باتجربه در این حوزه است. او انسان توانمندی است و نمیتوان منکر تواناییهایش شد.

بای//د در نظر داش//ته باش//یم که در بیش//تر مواقع این نمایندگان هس//تند که به وزیر اص//رار میکنند به حوزه انتخابیه خودش//ان سر بزنند و اگر وزیری اینکار را نکند و ب//ه لحاظ علمی و عملی دلیل بی//اورد که چنین امری امکانپذیر نیست وی را تهدید به استیضاح میکنند.

متاس//فانه برخی از ما نگاه ملی نداریم و فقط به صورت مقطعی به فکر حوزه انتخابیه خود هس//تیم. این درست نیس//ت که ما انواع و اقسام فشارها را برای احداث سد یا دریافت مجوز حفر چاه اعمال کنیم و بعد که به مش//کل برخوردیم وزیر را مقصر معرفی کنیم. رای من به ایش//ان مثبت اس//ت و فک//ر میکنم مجلس نیز ب//ه بیطرف رای اعتماد دهد.

‹نظ/ر‹عم/وم‹نماین/دگان‹مجل/س‹نس/بت‹به‹ ‹ بیطرف‹مثبت‹است

نظر عموم نمایندگان مجلس نس//بت به بیطرف مثبت است. بهطور قطع او رای باالیی را از مجلس کسب خواهد کرد. بیطرف انسان خوشنامی است و برنامههای خوبی دارد که بهطور قطع قابل دفاع است.

او در وزارت نی//رو عملک//رد مثبت//ی داش//ته و اهداف کاریاش نیز مش//خص اس//ت بنابرای//ن میتوانیم آینده خوبی را برای صنعت آب و برق کشور متصور باشیم.

‹نق/ش‹وزیر‹پیش/نهادی‹در‹خصوص ‹یس/ازی‹ ‹ صنعت‹برق

حرکت صنعت برق به س//مت خصوصیس//ازی در زمان بیطرف کلید خورد.

۸ س//ال وزارت بیطرف در دولت هفتم و هش//تم سبب ایجاد بس//یاری از س//اختارها در وزارت نیرو شد. بهترین حمایتها از بخش برق کش//ور در زم//ان وزارت بیطرف بوده و در این دوران ساختار حرکت صنعت برق به سمت خصوصیسازی کلید خورد.

س//اختار خصوصیس//ازی واقعی در زمان وی ش//کل گرفته اس//ت. بیطرف نگاه ویژهای ب//ه تامین برق کمی و کیفی با اس//تفاده از بخش خصوصی داشته و مدیر قابلی است که با تصمیمگیری مناسب و به موقع و تجربه کافی میتواند اهدافی که بس//تر آنها را از قب//ل آماده کرده به تحقق برساند.

آنچه حبی//باهلل بیطرف باید در دول//ت دوازدهم و در مسند وزیر نیرو به آن توجه داشته باشد، حمایت از بخش خصوصی، فعال کردن بیش//تر بخش برق و رفع مشکالت اقتصادی صنعت آب و برق است. امید است وزارت نیرو و بخش صنعت آب و برق کش//ور ۴ سال پرثمر را با حضور بیطرف تجربه کند.

‹لزوم‹کوچ ‹کسازی‹در‹وزارت‹نیرو‹ ‹

در حال حاضر برقراری توازن مالی بین دریافتی و پرداختی معضل اساس//ی صنعت برق کش//ور است. بیطرف در زمان حضور ۸ ساله خود در وزارت نیرو به موفقیتهای زیادی در زمینه توسعه بخشهای مختلف صنعت و برق کشور دست پیدا کرده است. امروزه مسئله اصلی برق کشور در قبال تعادل وضعیت مالی شرکتهای مرتبط با این صنعت است.

در حال حاضر ت//وازن مالی بین دریافت//ی و پرداختی معضل اساس//ی صنعت برق کش//ور اس//ت و باید وزارت نی//روی دولت دوازدهم نگاه ویژهای برای رفع این دغدغه داش//ته باش//د. باید با توس//عه بخش خصوصی گامهای جدیدی را در ش//رکتها برداریم و با انتقال تاسیسات به بخش خصوصی بتوانیم س//رمایه و منابع مالی مناسبی را برای حمایت و توس//عه هرچه بیش//تر این صنعت جذب کنیم.

‹دول/ت‹قب/ل‹نگاه/ی‹عجوالن/ه‹ب/ه‹فاینانس‹ ‹ داشت

در ۴ س//ال اخیر نقاط ضعف متعددی در وزارت نیرو وجود داش//ت که به نظر میرس//د تغییر و تحوالت فعلی میتواند گامی برای اصالح ش//رایط کنونی باشد.

زمانی ک//ه چیتچیان وزارت نی//رو را تحویل گرفت با بدهیهای کالنی روبهرو شد که همین مسئله دلیلی بود تا سندیکا تمام نقدهای خود را عنوان نکند.

مهمتری//ن و اصلیترین نق//اط ضع//ف وزارت نیرو در س//الهای اخیر بیتوجهی به ظرفیتهای ماده ۲۱ قانون و همچنین نگاه باعجله به فاینانس خارجی بدون تحقیق بوده است. اگر وزارت نیرو به درستی از ماده ۲۱ استفاده میکرد نهتنها میتوانست بحرانهای برق را کاهش دهد بلکه فضای کسب و کار بخش خصوصی نیز رونق بیشتری پیدا میکرد ام//ا وزارت نیرو نه تنها این کار را انجام نداد بلکه با ایجاد ش//رایط فرصت را برای بخش خصوصی نیز از بین برد.

ق//رارداد یونی//ت، قراردادهای چینیها در پس//تهای تهران و مواردی از این قبیل جزو نقاط ضعف وزارت نیرو اس//ت که به نظر میرسد با آمدن بیطرف بسیاری از این مسائل سروسامان پیدا کند. در دو ماه گذشته برای تعیین وزیران از بخش خصوصی استفاده خوبی شد.

به طوری که هم نمایندگان مجلس ش//ورای اس//المی و هم معاون اول به دنبال نظرس//نجی از بخش خصوصی بودند که این مسئله برای ما نیز بسیار جالب بود.

در حال حاضر دولت، نقش بخش خصوصی را نسبت به گذشته بهتر درک کرده است. نظرات بخش خصوصی در ارتقای وزارتخانهها میتواند بسیار موثر باشد.

الزام صنایع مادر و تغییر نوع رفتار آنها با مصرفکننده میتوان//د تاثیر بس//یار زیادی در توس//عه اقتصاد کش//ور داشته باش//د، به طوری که صنایع مادر نباید دغدغهشان حداکثرسازی سود باشد و باید به عنوان نخستین زنجیره تامین به دنبال مزیت نسبی صنایع دیگر باشند.

در حال حاضر شرکتهای برقی تنها با ۵۲ تا ۰۳ درصد ظرفیت خود فعالیت میکنند و روند ورشکستگی در این ش//رکتها همچنان ادامه دارد ک//ه البته باید گفت تعدد بیمورد ش//رکتها در خیلی از م//وارد موجب این اتفاق میشود اما اگر قوانین به گونهای باشد که بتوان شرکتها را با یکدیگر ادغام کرد، بس//یاری از این مشکالت برطرف خواهد شد.

‹انتقادات‹به‹بیطرف‹ارتباطی‹با‹دوران‹کاری‹ ‹ او‹ندارد

گزین//ه پیش//نهادی دولت برای س//کانداری وزارت نیرو تس//لط کاملی به حوزه آب و برق کشور دارد. با توجه به شناخت طوالنی مدتی که از بیطرف دارم وی را فردی پاکدست، موفق و مسلط در مجموعه صنعت آب و برق میدانم.

بیطرف هیچ نقطعه ضعفی در پرونده کاری خود ندارد. وزیر پیش//نهادی دولت با حضور ۶۱ س//اله خود در قامت معاون و ش//خص وزیر تجربههای زیادی را در وزارت نیرو بهدس//ت آورده اس//ت. باید تدابیری اندیشیده شود تا در تابس//تانهای آینده شاهد خاموش//ی در شهرهای کشور نباشیم.

‹ساخت‹ب ‹یتدبیر‹سدها‹شروع‹نشود ‹

باید دید که بیطرف چه برنامه و راهکاری برای قوانین فعلی بخش آب کش//ور در نظر گرفته اس//ت، چراکه بهطور قطع برخی از قوانین موجود بیفایده و دردسرساز هستند.

اگر به دنبال ایجاد تحول در بخش آب هس//تیم باید در ابتدا یک شیوهنامه در این حوزه شکل گیرد. از هماکنون نمیتوان اطمینان داشت که بیطرف میتواند برای وزارت نیرو یک گزینه مناس//ب باش//د، چراکه الزم اس//ت تمام موازین الزم برای تعیین حیاتیترین وزارتخانه کش//ور در نظر گرفته شود.

دیوانساالری اداری اکنون یکی از مشکالت جدی است. برای بهبود وضعیت این وزارتخانه الزم اس//ت که ابتدا به سمت کوچکتر شدن دستگاههای زیرمجموعه وزارت نیرو برویم. بای//د دید که برنامه وزیر پیش//نهادی دولت برای این مس//ئله چیس//ت. اگر بیطرف بتواند دیوانساالری را در بخش آب کوچک کند بهط//ور قطع کار بزرگی انجام داده است، چراکه وزارت نیرو به دلیل هزینههای بسیار و بودجه کم نمیتواند پاسخگوی تمام نیازها باشد، گفتنی است باید بدنه خود وزارت نیرو کوچکتر شود.

قان//ون توزی//ع عادالنه آب نیز دیگر چال//ش اصلی این وزارتخانه است. اگر وزیر پیش//نهادی بتواند این قانون را اص//الح کند و حتی اختیارات وزارت نیرو را در این بخش کاهش دهد بهطور قطع میتوان شرایط مساعدی را برای ای//ن وزارتخانه پیشبینی کرد. عالوه بر این باید دید که بیط//رف چه برنامه و راهکاری را برای قوانین فعلی بخش آب کش//ور در نظر گرفته است، چراکه بهطور قطع برخی از قوانین موجود بیفایده و دردسرس//از هس//تند. به طور مث//ال یکی از مواردی که باید به آن توجه ویژهای ش//ود، اختیارات چاهداران است.

در زمان وزارت بیطرف، بس//یاری از سدها بدون تدبیر ساخته شدند؛ بنابراین اگر در حال حاضر چنین رویکردی وجود داشته باشد بهطور قطع آب کشور نابود خواهد شد، باید یک پایش اساس//ی روی ۰۰۵ س//د س//اخته شده از سوی وزارت نیرو انجام شود.

کاهش مصرف آب ش//هری و روستایی موجب کاهش درآمدهای شرکتهای آب و فاضالب میشود. شرکتها به معنای واقعی و با یک برنامه زمانبندی نمیخواهند یا نمیتوانن//د مصرف آب را کاهش دهند و با توجه به اینکه برای این مسئله الزام قانونی نیز وجود ندارد وزیر نیرو در این زمینه نیز باید قول مس//اعد دهد و در شرایط بحرانی موجود مصرف سرانه آب را در مدت ۴ سال حضور تا ۰۵ درصد کاهش دهد.

با توجه به اینکه ایران یک کشور خشک و نیمهخشک اس//ت باید میزان مصرف آب در آن متناس//ب با ش//رایط اقلیم//ی باش//د، بنابراین اگ//ر وزیر پیش//نهادی بتواند با راهکارهای//ی همچون تعرفه آب، آم//وزش و جلوگیری از هدررفت در یک برنامه پنج س//اله می//زان مصرف آب را به ۰۵ لیتر در روز و ۰۵ لیتر در ش//ب کاهش دهد بهطور قطع گام بزرگی برداشته شده است.

ب//ا توجه به اینکه باید کار اساس//ی در بخش آب انجام شود ابتدا الزم است تفکر در این بخش تغییر یابد، چراکه اگر این اتفاق نیفتد بخش آب به زودی نابود خواهد شد.

امیر مهرزاد علیمحم/د رنجب/ر، کارش/ناس ح/وزه نی/رو:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.