تشکیل لیزینگ ریلی سیاست دوره دوم آخوندی

در‹بخشی‹از‹برنام ‹ههای‹وزیر‹پیشنهادی‹راه‹وشهرسازی‹مطرح‹شد

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

افزای//ش طول خطوط ریلی کش//ور به بی//ش از ۳۱ هزار کیلومت//ر و آزادراه ب//ه ۰۰۵۷ کیلومت//ر و افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر به ۳۶۲ میلیون تن در سال تا پایان برنامه ۵س//اله ششم توسعه از مهمترین برنامههای «عباس آخوندی» وزیر پیش//نهادی راه و شهرسازی دولت دوازدهم است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی هماکنون طول خطوط ریلی کشور به ۰۱هزار و ۵۶۷ کیلومتر و طول آزادراههای کش//ور به ۲ هزار و ۱۰۴ کیلومتر افزایش یافته و ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر کش//ور نیز س//االنه ۷۱۲ میلیون تن است.

کاهش ش//دت مصرف س//وخت از طریق اجرای سیاست توس//عه حملونقل ریلی و نوس//ازی انواع ن//اوگان عمومی حملونقل جادهای، ریل//ی و هوایی، کاهش میانگین طول عمر ناوگان باری از ۳/۷۱ سال به ۵۱ سال، اتوبوس از ۷/۲۱ س//ال به ۵/۲۱س//ال، مینیبوس از ۶/۴۲سال به ۸۱ سال و سواری کرایه بین شهری از ۸/۲سال به ۸ سال از مهمترین برنامههای وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم است.

افزای//ش تعداد مس//افران هوایی کش//ور به بی//ش از ۶۳ میلیون مسافر در سال و افزایش تعداد ناوگان هوایی کشور از ۰۸۱ فروند به ۸۲۲ فروند هواپیما از دیگر برنامههای مهم وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم در صنعت حملونقل هوایی کشور تا پایان برنامه ششم توسعه است.

هماکنون میانگین س//ن ناوگان باری کشور ۶۱ سال و ۴ ماه، ناوگان مسافری ۴۱ سال و ۲ ماه است. تعداد لکوموتیو در کشور به ۵۱۹ دستگاه، تعداد واگن باری در خطوط ریلی به ۴۲ هزار و ۹۸ دس//تگاه و تعداد ناوگان ریلی مس//افری کش//ور به ۲ هزار و ۰۶۱ واگن با متوس//ط عمر ۷۲ س//ال رسیده است.

وزیر پیش//نهادی راه و شهرس//ازی موقعیت جغرافیایی و ق//رار گرفتن ایران در مس//یر تعداد زی//ادی از کریدورهای ترانزیتی، دسترسی به بازارهای مستعد کشورهای همسایه بهویژه عراق و افغانستان و دسترسی ایران به آسیای میانه، روس//یه و اروپا با توجه به موقعیت ممتاز ژئوپلتیک کش//ور و امنی//ت آن را از مهمترین نق//اط قوت برنامههای خود در توسعه بخش حملونقل اعالم کرده است.

وجود دانش فنی و ظرفیتهای مهندس//ی و تخصصی در زمینه ساختوسازها، وجود اسناد باالدستی و ظرفیتهای قانونی مناسب، انجام مطالعات طرح جامع حملونقل کشور و اولویت قرار گرفتن توس//عه ری//ل و تصویب آن در دولت و مجلس ش//ورای اس//المی در اجرای سیاستهای ابالغی رهبر معظم انقالب از دیگر نقاط قوت فعالیت این وزارتخانه است.

در برنامهه//ای عب//اس آخوندی، وزیر پیش//نهادی راه و شهرس//ازی به مجلس تصویب س//ند شهرسازی ریل پایه و توسعه شهری مبتنی بر حملونقل عمومی در شورای عالی ترابری و همچنین شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب سند ملی و تشکیل ستاد ملی بازآفرینی شهری در مقیاس ملی، استانی و ش//هری، بازنگری ساختار وزارتخانه و اجرای ساختار جدید بر اساس قانون ادغام وزارتخانههای راه و ترابری و مسکن و شهرسازی از دیگر نقاط قوت وزارت راه و شهرسازی اعالم شده است.

آخوندی در برنامههای پیشنهادی خود وجود تعداد زیاد طرحهای نیمه تمام در دس//ت اجرا و طوالنی ش//دن زمان اجرای طرحها و پروژهها با برآورد تقریبی ۳۶۱ هزارمیلیارد توم//ان، کمب//ود نی//روی متخصص ش//رکتهای بزرگ در صنع//ت حملونقل به ویژه در س//طح بینالمللی، ضعف در یکپارچگی بین شیوههای مختلف حملونقل و پایین بودن نرخ بازگشت سرمایه برای جلب مشارکت بخش غیردولتی در س//رمایهگذاری در زیرس//اختهای را از مهمترین نقاط ضعف وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده است.

نوس//ازی و تکمیل س//امانههای ارتباطی، کمک ناوبری و راداری و بهینهس//ازی ساختار فضای کشور با هدف تبدیل آس//مان ایران ب//ه پل ترافیک بینالمللی بین اروپا - آس//یا اقیانوس//یه و اروپا- خاورمیان//ه و تبدیل فضای هوایی ایران ب//ه نقطه تعادل منطقهای در افق ۴۰۴۱، تجهیز و توس//عه امکانات بنادر، شکلدهی شبکه بنادر به منظور فعالسازی بن//ادر کوچک از مهمترین برنامههای وزیر پیش//نهادی در حوزه حملونقل است.

توس//عه خط//وط ریل//ی در درون بن//ادر بزرگ، توس//عه پس//کرانهها و همچنین توس//عه و تجهیز پایانههای مرزی زمین//ی، ریل//ی و هوایی، اج//رای طرح جام//ع پارکهای لجس//تیکی و ایجاد س//ایر امکانات برای حملونقل داخلی و بینالملل//ی از دیگ//ر برنامههای وزیر پیش//نهادی دولت دوازدهم در حوزه حملونقل کشور است.

اجرای سیاس//ت احداث و بهرهبرداری از مراکز لجستیکی چندوجه//ی در مراکز عمده تولید و جذب بار در کش//ور با هدف گس//ترش حملونقل ریلی در مس//افتهای طوالنی و تجمی//ع و توزیع ب//ار در فاصلهه//ای کوتاهت//ر از طریق حملونقل جادهای و ارتق//ای رویکرد بازرگانی در مدیریت و گسترش ظرفیت استفاده از توانمندی بخش خصوصی از طریق واگذاری مدیریت بنادر کش//ور و به صورت مشارکت عمومی- خصوصی از جمله انعقاد قرارداد واگذاری عملیات نگهداری و بهرهبرداری فازهای ۱ و ۲ بندر شهید رجایی از برنامههای آخوندی در ۴ س//ال آینده در این بخش عنوان شده است.

تجاریس//ازی و تقوی//ت رقابتپذی//ری و نقشآفرین//ی منطقهای و افزایش بهرهوری فرودگاههای کش//ور با راهبرد ورود وزارت راه و شهرسازی به ۷۱ فرودگاه بزرگ در زنجیره ارزش شبکه بینالمللی فرودگاهی و جلب سرمایه گسترده ملی و بینالمللی در توس//عه فرودگاه امام خمینی(ره) و ۷ فرودگاه بینالمللی دیگر، فعالسازی فرودگاههای کوچکتر از طریق ش//کلدهی ش//بکه فرودگاهی و توسعه و نوسازی ن//اوگان هوایی به وی//ژه هواپیماهای برد کوت//اه به منظور رس//یدن به اهداف برنامه شش//م مبنی بر رسیدن به تعداد مس//افر هوایی داخلی به ۶۳ میلیون مسافر و تعداد ناوگان ۸۲۲ فروند از دیگر برنامههای مهم وزیر پیشنهادی در این حوزه است.

ارتقای ظرفیت اشتغال با استفاده از کسب و کارهای نوپا در حوزههای حملونقل، مس//کن و توسعه شهری هوشمند در قالب طرح ایجاد مرکز کس//ب و کارهای نوپای حوزه راه و شهرسازی و کاهش شدت مصرف سوخت از طریق اجرای سیاس//ت توس//عه حملونقل ریلی و نوس//ازی انواع ناوگان عمومی از دیگر برنامههای آخوندی در دولت دوازدهم است.

اج//رای طرحه//ای افزایش ایمنی حملونق//ل از طریق مدیریت هوش//مند جادهای، حذف نقاط حادثهخیز، ارتقای ظرفیت، محورهای شریانی، نوسازی ناوگانهای حملونقل و همچنین ارتقای فناوری ناوبری در س//ایر ش//قوق، ایجاد مناب//ع مال//ی پای//دار از طریق تاس//یس صندوق توس//عه حملونقل در راس//تای اس//تفاده بهینه از منابع وزارت راه و شهرس//ازی و ش//رکتها و س//ازمانهای زیرمجموعه در جهت تخصیص موثر منابع به پروژههای بااهمیت و اولویت بیش//تر و جلوگی//ری از پراکندگی تخصی//ص اعتبارات از مهمترین برنامههای وزیر راه و شهرسازی در این وزارتخانه اس//ت. اقدام برای تامی//ن ناوگان ریل//ی و همچنین اقدام در جهت تش//کیل لیزینگ ریلی، افزایش س//هم حملونقل عموم//ی مبتن//ی ب//ر اس//تفاده بهین//ه از ش//یوه ریلی در حملونقل حوم//های از طریق راهاندازی قطارهای حومهای در کالنش//هرها و دس//تیابی به س//هم ۸۱درصدی مسافر حومهای، طراحی ۳۳ ایستگاه راهآهن برای اجرای سیاست شهرس//ازی ریل پایه و توسعه شهری مبتنی بر حملونقل عموم//ی، هماهنگ//ی و پیگی//ری اجرای یافتهه//ای طرح س//اماندهی منطقه ش//هری تهران- کرج، احداث، آسفالت و بهس//ازی روکش س//االنه حدود هزار و ۰۰۵ کیلومتر راه روستایی با تامین اعتبار یک هزار میلیارد تومان در بودجه س//االنه از برنامهه//ای آخوندی در وزارت راه وشهرس//ازی است. یکپارچگ//ی حملونق//ل درونش//هری و برونش//هری مبتنی بر ایجاد س//ازمان برنامهریزی کالنشهرها و بازنگری طرحهای اتصالی برون و درونش//هری، فراهم کردن زمینه تولید مس//کن مطابق برنامه ششم توسعه و در سطح کشور با تجهیز منابع مالی برای سازندگان و افزایش قدرت خرید خانوارهای با درآمد متوس//ط و ک//م درآمدها، هماهنگی و اجرای طرح مسکن اجتماعی از طریق حساب ۰۰۱ حضرت امام و بنیاد مس//کن و مشارکت نهادهای حمایتی و امدادی برای گروههای کمدرآمد ب//ه تعداد ۰۰۵ هزار واحد مطابق برنامه ششم از برنامههای وزیر پیشنهادی در حوزه مسکن اس//ت. معاون امور مجل//س رییسجمهوری ۷۱ مرداد نام ۷۱ وزیر پیش//نهادی دولت دوازدهم را به مجلس ش//ورای اس//المی تقدی//م کرد. طب//ق م//اده ۵۰۲ آییننامه داخلی مجلس ش//ورای اس//المی، یک هفته پس از معرفی دولت برای بحث و بررس//ی خطمشی و اصول کلی برنامه دولت و اخذ رای اعتماد برای هیات وزیران جلسات مجلس به طور متوالی تشکیل میشود.

گروه صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.