صدای تعمیرکاران درآمد

رییس اتحادیه صنف تعمیرکاران باانتقاد از افزایش قطعات بیکیفیت در بازار اعالم کرد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

قطعات بیکیفیت بس//تهبندی شده در زیرپلهها گالیه تعمی//رکاران خودرو را بهدنبال داش//ته که س//رمایه زیادی را به هدر میدهد. عنوان میشود دق//ت در کپیبرداری از قطعات خ//ودرو بهحدی اس//ت که شناس//ایی آن برای تعمیرکاران نیز در برخ//ی م//وارد غیرممکن بوده و مش//کالت بعدی را بهوج//ود میآورد مانند باز ک//ردن دوباره قطعه موردنظر و بس//تن دیگ//ری به ش//کل رایگان. در اینباره گس//ترش صنعت گفتوگوی//ی با علیرضا نیکآیی//ن، رییس اتحادی//ه صنف تعمی//رکاران خودرو تهران داشت که به چالش مکانیکیها اشاره کرد و مشکالت این صنف را برشمرد.

€ام/روز€یک/ی€از€گالی €هه/ای€تعمی/رکاران€ € ب €یکیفیتی€قطعات€و€چالش€آنها€با€این€مسئله€ است.€این€ب €یکیفیتی€بیشتر€مربوط€به€قطعات€ وارداتی€است€یا€تولید€داخل؟

مش//کل بیکیفیت//ی محص//والت ۰۵-۰۵ بین قطع//ات وارداتی و تولید داخل اس//ت. بخش//ی از تولی//دات داخل که ب//ه بازار ل//وازم یدکی عرضه میش//ود مش//کل کیفی دارند و به نظر میرس//د نظارتی بر ای//ن امر وجود ندارد و کس//ی کیفیت کاالهای عرضه ش//ده را کنت//رل نمیکند. درواقع هی//چ مرکز کنت//رل کیفیتی وجود ن//دارد که به ارزیابی قطعات بپردازد؛ نهادی که با یک برچسب خاص اس//تانداردها را تایید کند و سپس مبادرت به عرضه محصوالت شود. باید بازار کنترل شده و مانع توزیع کاالی بیکیفیت شویم.

€به€ط/ور€عموم€خرابی€مرب/وط€به€قطعاتی€ € اس/ت€که€هن/گام€تولید€در€خودرو€اس/تفاده€ شده€یا€مربوط€به€بازار€لوازم€یدکی€م €یشود؟

در این مس//ئله بازار لوازم یدکی بیشتر موردنظر اس//ت. تامینکنندگان//ی ک//ه برای ش//رکتهای خودروس//از قطعه تولی//د میکنند میت//وان ادعا داش//ت که کاالی تولی//دی آنه//ا از کیفیت الزم برخوردار هستند.

همچنین در اینباره باید مرزها را مشخص کنیم زیرا از یکس//و موضوع قطع//ات بیکیفیت مطرح است و از سوی دیگر بحث حمایت از تولید داخل (محصوالت باکیفیت) را داریم. بنابراین الزم است این دو بحث از یکدیگر تفکیک شود.

ش//رکتهایی که برای خط تولید )OE( تامین قطعه دارن//د بهطور عموم کاالهای باکیفیت تولید میکنند اما برخی شرکتها و کارخانجات کوچک از ای//ن قطع//ات کپی کرده و وارد ب//ازار میکنند. برخی واردکنندگان که به قوانین و اصول اخالقی پایبند نیس//تند حتی این قطع//ات را در خارج از کشور کپی و وارد بازار میکنند.

کاالهای بیکیفیت وارد و در بس//تهبندی ایرانی به بازار عرضه میش//ود که آسیب زیادی به تولید میزند. همچنین هزینههای زمانی و مالی بسیاری باید صرف ش//ود تا این افراد و شرکتها شناسایی و تعطیل شوند اما با تعطیلی یکی، بعدی از جایی دیگر فعالیت خود را آغاز میکند.

€عمده€این€کپ €یها€که€عنوان€کردید€خارج€ € از€کشور€انجام€و€وارد€م €یشود€در€چه€کشوری€ است؛€چین؟

بل//ه، کاالها س//فارش داده میش//ود و در کاغذ کاهی وارد و س//پس در جعبههایی با نش//انهای اصلی و معتبر داخلی و خارجی دوباره بستهبندی میشوند.

€ب €هط/ور€عموم€قطعات€تقلبی€که€وارد€بازار€ € م €یش/ود€مربوط€به€نش/ا €نهای€معتبر€داخلی€ است€یا€خارجی؟

در بحث کپیکاری از اعتبار هر دو قطعات ایرانی و خارجی اس//تفاده میش//ود. امروز میبینید که قطعه تویوتا با نشان و هولوگرام این شرکت کپی و به عنوان قطعه اصلی به فروش میرسد درحالیکه قطعه تقلبی اس//ت یا سرس//یلندر پژو ۵۰۴ یا پژو ۶۰۲ در بستهبندی ایساکو به مصرفکننده عرضه میشود.

باره//ا ب//ا چنین م//واردی مواجه ش//دم و با آن برخورد ش//د اما وظیفه ما نیس//ت، مرجع دیگری دارد که بای//د برخورد کن//د؛ وزارتخانه، تعزیرات، اس//تاندارد و.... . م//ن یک مکانیک هس//تم و باید قطعه س//الم به دس//تم برس//د و آن را نصب کنم. بهعه//ده مکانیک نیس//ت بهدنب//ال کپیکننده و اف//رادی که کااله//ای قاچاق وارد ب//ازار میکنند، باشد. این معضل باید جای دیگری پیگیری شود. €

واردات ه//ر کاال و ل//وازم یدکی بای//د با گواهی مبدا باش//د به این معنی که کجا تولید شده و چه ش//رکتی آن را تولید کرده اس//ت اما این مسئله با ی//ک فاکتور عادی از گمرک ترخیص میش//ود و واردکنن//ده ب//ا پرداخت تعرفه کاال را وارد کش//ور میکند.

ای//ن اتفاقه//ا زیاد دیده میش//ود؛ مس//یری را در خیاب//ان خ//اوران میرفتم وانت//ی را دیدم که کارتنهای خالی دیسک و صفحه کالچ ساچ آلمان را بار زده بود. مس//یر آن کجاس//ت؟ به طور قطع بازار. دیسک و صفحه با جعبه گاهی وارد میشود و دوباره در کارتنهایی که در ایران به نام یک نشان معتبر چاپ ش//ده بس//تهبندی و به مصرفکننده عرضه میشود.

وقت//ی چنین قطعهای را مکانیک میبندد عنوان میشود مکانیک تخصص الزم را در تعویض قطعه موردنظر نداشته و نتوانسته آن را درست نصب کند در حالی که قطعه بیکیفیت و تقلبی بوده است.

€ای/ن€ن/وع€قطع/ات€در€بس/ت €هبند €یهای€ € ای €نچنینی€برای€تعمیرکاران€قابل€شناس/ایی€ است؟

در مقطعی قابل شناس//ایی بود اما هر چه جلوتر میرویم ابزارهای پیش//رفتهتری در بخش چاپ و حک وارد میشود. البته این دستگاهها برای حرفه خاصی وارد میش//ود اما بعضی برای سودجویی از آن بهره میبرند. امروز پیش//رفتهترین دستگاههای چ//اپ و حکاک//ی وارد ش//ده که به ش//کل لیزری جعبهه//ا را چ//اپ و ب//رای قطعات تقلب//ی آماده میکند. بنابراین تش//خیص آن ب//رای مکانیک نیز بسیار سخت اس//ت. در گذشته تعمیرکار جعبه را از دور ن//گاه میکرد میتوانس//ت کاالی اصلی را از تقلبی تشخیص دهد اما امروز اینطور نیست.

€قطعات/ی€ک/ه€باید€تعویض€ش/ود€صاحبان€ € خ/ودرو€آن€را€خری/داری€م €یکنند€یا€مکانیک€ قطعات€را€تهیه€م €یکند؟

مکانیک قطعه ندارد اما میتواند در حد اورژانس از یدکیفروش آن را بخرد؛ اورژانس به این دلیل که ممکن است صاحب خودرو زمانی به یدکی فروش مراجعه کند که س//اعت کاری نیست اما نیاز است قطعه تعویض ش//ود. ممکن اس//ت در شب اتفاقی برای خودرو رخ داده و نیاز به تعمیر داش//ته باشد. بنابرای//ن تعمیرکاران نیز باید مانند بیمارس//تانها برخی قطعات را در تعمیرگاه خود نگهداری کنند. البته در بحث خرید قطعه ازس//وی صاحب خودرو وظیفه مکانیک است که قطعه را بررسی کرده و از کیفیت آن مطمئن ش//ود. نباید به صاحب خودرو بگوید این قطعه از س//وی ش//ما تهیه ش//ده است. زمانی که قطعه بس//ته ش//د به این معنی است که تمام بررس//یها انجام ش//ده اس//ت. گاهی صاحب خودرو هی//چ آگاهی از کیفیت قطعات نداش//ته و حت//ی از اطالعات اولیه نیز محروم اس//ت بنابراین وظیفه مکانیک در اینگونه موارد سنگینتر است.

€بر€اساس€سخنان€شما€این€وظیفه€مکانیک€ € اس/ت€که€از€کیفی/ت€قطعات€مطمئن€ش/ود€و€ سپس€آنها€را€استفاده€کند،€درست€است؟

بل//ه، بهطور قطع زیرا زمانی که ب//رای پارهای از توضیحات به دادگاه مربوط به این صنف فراخوانده میشود باید پاسخگو باشد.

€این€مس/ئله€درباره€مکانیکی€است€که€زیر€ € پوش/ش€اتحادی/ه€صنف€تعمی/رکاران€خودرو€ تهران€است؟

هر مکانیکی چه زیر پوش//ش اتحادیه باشد و چه نباشد. تعمیرکاری که مجوز نداشته باشد جرمش دو برابر میشود مانند راننده بدون گواهینامهای که پشت خودرو نشسته است.

€در€بی/ن€توضی €حهای€خود€عن/وان€کردید€ € تش/خیص€قطعات€اصلی€از€کپی€ش/ده€سخت€ اس/ت.€راهی€ب/رای€برو €نرف/ت€از€این€معضل€ وجود€ندارد؟

ام//روز کارها به گونهای انجام میش//ود که برای قض//اوت کاالی اصلی از غیراصل//ی چالش زیادی وجود دارد. برخی قطعات را اتحادیه اطالع دارد که کپی آن در بازار بهش//کل دقیق انجام شده و وقتی وارد تعمیرگاهها میشود قابل شناسایی است و اگر مکانیک اس//تفاده کرده باش//د نشان میدهد دقت نکرده در نتیجه مقصر و مجرم خواهد بود.

در ای//ن مس//ئله موضوع از س//وی کارشناس//ان اتحادی//ه در دادگاه پیگیری میش//ود. این اتحادیه ۰۴ مرک//ز کارشناس//ی در کل ته//ران دارد ک//ه تخصصی عمل میکنند، برخ//ی برای خودروهای ایرانی هس//تند و بعضی برای خودروهای وارداتی، حتی برخی برای خودروهای سنگین و ماشینهای راهس//ازی. این مراکز برای کارشناس//ی و بازرسی تعریف و فعال شدند.

€اگ/ر€قطع/ €های€از€س/وی€مال/ک€خ/ودرو€ € خریداری€ش/ود€و€مکانیک€تشخیص€دهد€که€ اصل€نیست€و€کیفیت€الزم€را€ندارد€اما€صاحب€ خودرو€اصرار€به€بس/تن€داشته€باشد€مکانیک€ ملزم€به€چه€رفتاری€است؟

مکانیک نخس//ت اطالعرسانی میکند. در داخل صنف این عنوان ش//ده که اگ//ر مکانیکی با چنین مس//ئلهای برخورد کرد از مشتری رسید انجام این کار را دریاف//ت کند. با این رونوش//ت که مکانیک تذک//ر داده قطع//ه از اس//تاندارد و کیفی//ت الزم برخوردار نبوده اما صاحب خودرو مسئولیت بستن آن را به درخواست خود پذیرفته است.

البت//ه باید درباره این موض//وع دوباره چند نکته یادآوری ش//ود؛ قطعاتی که بهلحاظ ایمنی بس//تن آن خطرآفرین اس//ت و خسارتهای جانی و مالی دارد از س//وی اتحادی//ه به تم//ام مکانیکها ابالغ ش//ده نباید حتی با اصرار صاحبان خودرو استفاده ش//ود. بهطور نمونه زمانی بحث لنت ترمز است که نباید تعمیرگاه ب//ا آگاهی از قطعات بیکیفیت آن را ببندد و زمانی قطعهای مانند دیس//ک و صفحه کالچ مطرح اس//ت. ازای//نرو در برخورد با قطعات بیکیفیت تعمیرکاران راجعبه هر دو مسئله توجیه شدهاند.

€خرابی€بیشتر€مربوط€به€چه€قطعاتی€است؟ €

بیشترین خرابی روی قطعات فرمان، ترمز و کالچ اس//ت که موجب گالیههای بسیاری از مکانیکها ش//ده اس//ت زیرا پرمصرفترین قطعات در خودرو همین قطعاتی است که نام بردم.

€شناس/ا€و€ک/ددار€کردن€قطع/ات€که€پس€ € از€گذران/دن€دوره€آزمایش/ی€از€۰۳€قلم€به€۰۵€ قطع/ه€افزای/ش€یافته€چقدر€م €یتوان/د€به€این€ مسئله€برای€کاهش€خسارت€کمک€کند؟

حرکتی خودجوش و ملی اس//ت ک//ه در داخل صن//ف لوازمیدکی فروش//ان خودرو ش//کل گرفته اس//ت. اتحادی//ه نیز از این طرح اس//تقبال و از آن حمایت میکند. تاکید داریم طرح توسعه پیدا کند و اقالم بیش//تری زیر پوش//ش این طرح قرار گیرد. امروز پای کار ایس//تادهایم چراکه راه نجات از این معضالت است. شاید سازمان ملی استاندارد نتواند در پایان بخشیدن به این مشکل انجام وظیفه کند در اینجا باید صنف ورود کند که کرده اما امکانات ضعیف است و اتحادیه صنف تعمیرکاران خودروی ته//ران آمادگی کامل برای هم//کاری و همراهی با ای//ن پ//روژه را دارد. اتحادی//ه میتواند کمک کند زیرا بخش//ی از مخاطبان این برچسب آنها هستند. هولگرامها برای صنف تعمیرکاران اس//ت که برای اس//تفاده از ای//ن قطعات بتوانن//د کاالی اصل را از تقلبی تش//خیص دهند. اتحادیه همچنین به دلیل س//روکار داش//تن با قطعات، میتواند مشاوره فنی بدهد.

مش//کل دیگر بحث گارانتی است که در قطعات لوازم یدکی ضمانتی وجود ندارد. از این مسئله نیز ما شاکی هستیم.

در ای//ن بح//ث حتی س//ازندگان معتبر داخلی نی//ز ب//ه مکانیک گارانت//ی نمیدهد و نس//بت به اس//تانداردهای جهانی ضعیف عمل میش//ود. من مکانیک وقتی قطعهای اش//کال دارد باید خسارت بده//م و دوب//اره رایگان آن را باز ک//رده و دیگری را ببن//دم. گارانت//ی نداش//تن در قان//ون تعزیرات خالف قانون ب//وده که چالش دیگ//ر تعمیرکاران است. امروز هر قطعهای تولید یا وارد میشود باید دارای ضمانتنامه باشد.

در کش//ورهای صنعتی به قطع//ات لوازم یدکی گارانتی خاص داده میش//ود و حتی برای رضایت مش//تری گاهی با وجود مقصر نبودن قطعهساز، او ضمن اثبات این امر در قبال آن، یک قطعه س//الم به شما تحویل میدهد.

€قطعات/ی€ ک/ه€ عن/وان€ کردی/د€ در€ بست €هبند €یهای€کاهی€وارد€م €یشود€از€را €ههای€ غیررسمی€بوده€یا€از€گمرکات€است؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.