رقابت ناعادالنه صنعتگران با قطعه سازان چینی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

یک//ی از چالشه//ای اقتصاد کش//ور در بحث تولی//د، ورود کاالهای قاچاق اس//ت. صنعت قطعه نی//ز از این امر مس//تثنا نب//وده و زمان//ی ک//ه قطع//ه بیکیفیت و ارزان وارد کش//ور میشود، تولیدکنندگان داخلی ت//وان رقابتپذی//ری ب//ا آنها را نداشته و واردکنندگان کیفیت و قیمت محص//والت وارداتی را تعیین میکنند.

امروز واردات بیرویه قطعات خودرو که گاه از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند و قیمت پایینی نیز دارند با بس//تهبندی و ش//کل ظاهری شکیل و مناس//ب وارد کشور میشود و مصرفکننده را در تشخیص کیفیت دچار اشتباه میکند.

کیفی//ت کاال در دس//ت واردکننده اس//ت و آنها به دلیل پایین بودن قیمت قطعات خودروی چینی برای سود بیشتر س//فارشهای خود را از میان کااله//ای بیکیفیت انتخاب میکنند.

با توجه به اینکه نس//بت به افزای//ش قیمت ارز توجیهی وجود ن//دارد و هزینههای نیروی کار و مواد اولیه در داخل کشور نسبت به س//ایر کشورها پایینتر است واردکنندگان قطعهه//ای بیکیفیت ب//رای رقابتپذیری ب//ا قطعه ایرانی محص//والت وارداتی خود را از می//ان محصوالت بیکیفیت و ب//ا قیم//ت ارزان انتخاب میکنن//د و تولیدکننده داخلی ت//وان رقابت ندارد که باید برای این امر مهم فکر اساس//ی کرد.

امروز ش//اهد واردات بیرویه قطع//ه بیکیفیت چینی به کشور هس//تیم، اگر این ش//رایط ادامه پیدا کند در زمینه اش//تغال و اقتصاد دچار مش//کل میش//ویم، از این رو الزم است مس//ئوالن، بازرسان و سازمان استاندارد بهطور جدی به مس//ئله واردات قطعه بیکیفیت ورود کنند و با مشاهده کاالی بیکیفیت و غیراستاندارد در واحدهای صنفی جرایم س//نگین درنظر گرفته شود چراکه واردات قطعه بیکیفیت میتواند برای مردم نیز در جادهها حادثهس//از ش//ود ضمن اینکه به اقتصاد کالن کش//ور آسیبرس//ان بوده و در سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید، اشتغال باید به امر اشتغالزایی توجه ویژهای شود تا به اهداف مورد انتظار دست یابیم.

محمدرضا€منصوری عضو€کمیسیون€صنایع€ و€معادن€مجلس€شورای€

اسالمی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.