تکرار یک مصوبه، بدون ضمانت اجرایی

الزام‹دوباره‹خودروسازان‹مبنی‹بر‹شماره‹گذاری‹منوط‹به‹اسقاط‹خودرو‹

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

در ابت//دای س//ال ۰۹۳۱ ب//ود ک//ه جش//نی با هدف خروج یک میلیون دس//تگاه خودروی فرسوده از چرخه حملونقل برپا ش//د و از آن پس اسقاط فرسودهها روند کاهشی در پی گرفت و آمار چشمگیر خروج یک میلیون خودروی فرسوده که از سال ۵۸ تا ۰۹ بهدستآمده بود از س//ال ۰۹ تا نیمی از س//ال ۲۹ به ۰۵۳هزار دس//تگاه خ//ودروی فرس//وده خالصه ش//د. این رون//د در حالی اس//ت که بر اس//اس مطالعات انجامشده یک خودروی فرس//وده ۲۲ برابر یک خودروی جدید با استاندارد یورو ۳ آلودگی تولید میکند و از آنجا که در سالهای اخیر آلودگی به چالش//ی جدی تبدیلش//ده بود در سال ۶۸ مصوبهای به تصویب هیات وزیران رس//ید که بر اساس آن تولیدکنندگان خودروهای سواری با مصرف سوخت بیش از ۰۱ لیتر در هر ۰۰۱ کیلومتر برای شمارهگذاری خودروها موظف به اس//قاط یک دس//تگاه خودرو شده بودند و درعینحال تولیدکنندگان خودروهای سواری، ون و وانت وارداتی با مصرف سوخت کمتر از ۶ لیتر در ه//ر ۰۰۱ کیلومتر نیز برای ش//مارهگذاری خودروهای خ//ود بای//د یک دس//تگاه خ//ودرو اس//قاط میکردند. خودروهای//ی با مصرف بیش از ۶ لیتر، کمتر از ۰۱ لیتر و ۰۱ لیتر نیز موظف به اس//قاط ۲ دس//تگاه خودروی فرس//وده شدند و درعینحال ایندس//ته از خودروها با مصرف س//وخت بیش از ۰۱ لیتر در صورت اس//قاط ۳ دستگاه خودرو امکان شمارهگذاری خودروهای خود را داشتند. هرچند این مصوبه از سال ۶۸ تا سال ۳۹ ادامه یافت اما به گفته فعاالن حوزه اس//قاط، خودروس//ازان مل//زم به اجرای این قانون نش//دند که همین امر باعث ش//د تا روند اس//قاط خودرو باوجود رشد تولید از سوی خودروسازان، روند کاهشی در پیش بگیرد.

‹تغیی/ر‹می/زان‹مصرف‹س/وخت‹در‹مصوبه‹ ‹ جدید

حال با گذشت بیش از ۰۱ سال از تصویب این مصوبه، هیات وزیران در تازهترین تصمیم خود، خودروس//ازان داخلی را موظف کرد که با توجه به پیشرفت فناوریهای تولی//د و کاهش مصرف س//وخت در خودروهای جدید ب//رای ش//مارهگذاری خودروهای س//واری ب//ا مصرف س//وخت ۵/۸ لیت//ر و بیش//تر در ه//ر ۰۰۱ کیلومت//ر، یک خودروی فرس//وده را اس//قاط کنند. بر این اس//اس خودروس//ازان همچنان ملزم به اس//قاط یک خودرو به ازای شمارهگذاری و فروش هر دستگاه سواری پرمصرف تولیدی هستند. در این مصوبه که هیات دولت هزینهها و عوارض ش//مارهگذاری خودروه//ای وارداتی و داخلی را ابالغ کرده اس//ت، خودروسازان از ابتدای سال آینده (۷۹۳۱) موظف به اس//قاط یک خودروی فرس//وده به ازای ش//مارهگذاری ه//ر دس//تگاه خودروی س//واری تولیدی با مصرف س//وخت ۸ لیتر و بین ۸ تا ۵/۸ لیتر در هر ۰۰۱ کیلومتر هس//تند اما بر اس//اس این مصوبه در ح//وزه خودروه//ای وارداتی خودروه//ای با مصرف س//وخت کمتر از ۵ لیتر در هر ۰۰۱ کیلومتر از اس//قاط خودرو بهعنوان عوارض ش//مارهگذاری معاف هس//تند. همچنین واردکنندگان برای شمارهگذاری خودروهای وارداتی با مصرف س//وخت ۵ لیت//ر و بین ۵ تا ۶ لیتر ۲ خودروی فرسوده، خودروهای با مصرف سوخت ۶ لیتر و بی//ن ۶ تا ۷ لیتر 4 خودروی فرس//وده، خودروهای با مص//رف س//وخت ۷ لیتر و بین ۷ ت//ا ۸ لیتر ۶ خودروی فرسوده و خودروهای با مصرف سوخت ۸ لیتر و بیشتر باید ۸ خودروی فرس//وده اس//قاط کنند. عالوه بر این واردکنندگان خودرو به ازای ش//مارهگذاری هر دستگاه خ//ودروی واردات//ی بنزینس//وز بای//د ۰۱درصد ارزش گمرکی خودرو را نیز بهعنوان عوارض پرداخت کنند.

‹پی ‹شبین/ی‹افزای/ش‹۲‹براب/ری‹اس/قاط‹ ‹ خودروهای‹فرسوده‹

در همی//ن ح//ال همزم//ان ب//ا اعالم مصوب//ه جدید دول//ت درب//اره اس//قاط خودروهای فرس//وده مبنی بر اینکه خودروس//ازان داخلی از س//ال جاری باید به ازای تولی//د هر خودرو، یک خودروی فرس//وده از رده خارج کنند، رییس هیاتمدیره انجمن صنفی مراکز اس//قاط و بازیافت کش//ور معتقد اس//ت ک//ه مصوبه خودروهای داخلی با مصرف س//وخت ۸ لیتر به باال از ابتدای س//ال آینده اجرایی میشود.

مصطف//ی ج//ودی با اش//اره ب//ه جزئی//ات این طرح و اختص//اص ح//دود ۰4۱ ه//زار گواهی اس//قاط برای خودروس//ازان داخل اظهار کرد: آمار ۰4۱ هزار گواهی برای خودروهای داخلی به طور تقریبی منطقی به نظر میرس//د البته چنانچه می//زان تولید خودروهای داخل همی//ن ارقام قابل پیشبینی ش//ده باش//د نی//از به این تعداد گواهی اس//قاط برای خودروس//ازان داخلی وجود خواهد داش//ت. وی با بیان اینکه این مصوبه مربوط به خودروهای س//واری اس//ت، تاکید کرد: در صورت ابالغ این قانون بهطورقطع بخش//ی از ظرفیت مراکز اس//قاط پرش//ده و به رونق مراکز کم//ک خواهد کرد. البته باید تدابیری از س//وی س//تاد مدیریت حملونقل و سوخت اندیش//یده شود تا در فرآیند خروج خودروهای فرسوده اخت//الل ایجاد نش//ود و بت//وان این ه//دف را عملیاتی کرد.

ریی//س هیاتمدیره انجمن صنفی مراکز اس//قاط و بازیافت کشور با اشاره به آمار باالی خودروهای فرسوده در کش//ور تصریح کرد: برای اینکه تمایل و انگیزه برای خ//روج این تعداد خودروی فرس//وده در کش//ور وجود داش//ته باش//د و خأل موجود در این زمینه پر ش//ود باید دولت و ستاد مدیریت و حملونقل و سوخت این جای خال//ی را مدیریت و حل کند و زمینههایی را ایجاد کند که مالکان به اسقاط خودروهای خود تمایل پیدا کنند.

ج//ودی در ادام//ه با اش//اره به ط//رح تاثی//ر اجرای مصوبه جدید اس//قاط خودروها در کاهش مدت خروج خودروهای فرس//وده گف//ت: درصورتیکه با اجرای این مصوبه جدید اسقاط خودروها به حداقل ۲ برابر افزایش یابد، مدت اسقاط خودروهای فرسوده در کشور کاهش خواه//د یافت. وی گفت: البته همه این موارد منوط به این اس//ت که در مرحله نخست قانون اجرا شود چراکه خودروساز داخلی چند سالی است که به اسقاط متعهد ش//ده بود اما در عمل اقدامی در این زمینه انجام نداده اس//ت. وی با اش//اره به طرح ص//دور ۰4۱ هزار گواهی اس//قاط برای خودروهای داخل خاطرنش//ان کرد: البته ای//ن ۰4۱ هزار گواهی اس//قاط منوط به این اس//ت که خودروس//از داخلی به سیاست دولت تمکین کند و وارد کار شود ضمن اینکه تمهیدات و تدابیر در زمینه فرآیند درست این زنجیره بهگونهای باشدکه خللی در روند کار ایجاد نشده و این زنجیره پاره شود.

‹اسقاط‹3 ‹3درصد‹تولیدات‹خودروسازان‹ ‹

امی//ر س//یفیزاده، عضو هیاتمدی//ره انجمن صنفی مراکز اس//قاط و بازیافت کشور در گفتوگو با گسترش صنع//ت با تاکید بر اینکه خودروس//ازان در س//الهای گذش//ته مصوبه اس//قاط خودرو در برابر شمارهگذاری خودروه//ای جدید را اعمال نکردهاند، گفت: براس//اس مصوبه سالهای گذشته خودروسازان باید ۳۳درصد از تولید خود را اس//قاط کنند، یعنی به ازای هر ۳ دستگاه یک دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شود.

وی ب//ا بیان اینکه تحقق این رون//د منجر به اتفاقات مثبت//ی در ای//ن حوزه خواهد ش//د، اف//زود: در صورت تحقق مصوبه جدید در حوزه کاهش آلودگی هوا شاهد پیشرفت جدیتری هستیم. سیفیزاده با تاکید بر اینکه به استناد این موضوع از رده خارج شدن مصرف سوخت نیز کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: این روند در حالی است که بخش//ی از تولیدات خودروسازان حجم باالیی مصرف س//وخت دارد. عضو هیاتمدیره انجمن صنفی مراکز اس//قاط و بازیافت کش//ور اظهار کرد: اجرای این مصوبه الزماالجرا از سوی خودروسازان، رونق اقتصادی به همراه دارد اما خودروس//ازان در س//الهای گذشته با این عقیده که هزینه تمام شده آنها با این مصوبه افزایش مییابد از اجرای آن سر باز زدهاند.

وی ادام//ه داد: این در حالی اس//ت که هیات وزیران ای//ن اق//دام را مصوب ک//رده و به طور قط//ع با تصویب آن برای خودروس//ازان تکلیف ایجاد خواهد ش//د و اجرا نش//دن آن از س//وی آنها به شکلی فرار رو به جلو است. این ش//رایط در حالی در سالهای گذشته ادامه داشته که حوزه مدیریت نش//ان میدهد وقتی یک مدیر ارشد تصمیم//ی بگی//رد باید اجرایی ش//ود و درج واژه مکلف ب//ودن یا نب//ودن چندان کاربردی نداش//ته و درس//ت نیس//ت. بیش//ک اگر مصوبههای دولتی را تکلیف خود بدانی//م و به آن عمل کنیم ش//رایط ب//ه مراتب بهتری خواهیم داشت.

سیفیزاده در پاسخ به پرسش گسترش صنعت مبنی بر اینکه با اجرایی ش//دن این روند تا چه اندازه ش//اهد افزایش تعداد گواهی اس//قاط خواهی//م بود اظهار کرد: بر اس//اس میزان تولید خودروسازان، یک سوم تولیدات مع//ادل ۰۰۳ هزار پالک بای//د از چرخه خارج و معادل این میزان یا بیش//تر ( حدود ۰۵4 هزار) گواهی اسقاط صادر شود. بنابراین با این روند شاهد ۲ برابر شدن میزان خودروهای اسقاطی هستیم.

عض//و هیاتمدیره انجم//ن صنفی مراکز اس//قاط و بازیافت کشور یادآور شد: وقتی شرکتهای واردکننده وارداتی انجام میدهند معادل مصرف س//وخت، گواهی اسقاط صادر میش//ود اما برای شرکتهای خودروساز گواهی اس//قاط مطرح نبوده و تنها بر اس//قاط یکسوم تولیدات تاکید میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.