کیفیسازی تولید، سیاست ضروری صنعت خودرو

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

زیرس//اختهای تولی//د در صنع//ت خ//ودرو یک//ی از راهکاره//ای بهب//ود به//رهوری و همچنی//ن تولی//د اقتص//ادی اس//ت اما این زیرس//اختها در س//الهای گذش//ته با موانع و مش//کالت متع//ددی روب//هرو بوده ک//ه الزم اس//ت در دولت جدید توج//ه ویژهای به تقویت زیرس//اختهای تولید با هدف توس//عه صنعت خودرو در کش//ور ش//ود. بهطورقط//ع حمایت از تولیدکنن//دگان داخلی تاثیر مهمی در رش//د و ارتقای توان رقابتپذیری تولی//دات داخلی ازجمله صنع//ت خودرو خواهد داش//ت که این روند ض//رورت حمایت از فع//االن این حوزه را نش//ان میدهد. در این شرایط از دولت دوازدهم انتظار میرود نهایت توجه را به این مس//ئله داش//ته باشد تا مصرفکنندگان داخلی بهجای خرید خودروهای خارجی در راستای حمایت از تولیدکنندگان به خرید محصوالت داخلی رو بیاورند.

هرچند اقداماتی از س//وی دولت ب//ا هدف کنترل واردات این خودروها انجامشده و میتوان با اقدامات دیگری همچون تغییر تعرفهها مانع ورود باالی خودروهای خارجی به کش//ور شد اما به نظر نمیرس//د سیاس//تهای کنونی صنعت خودرو مغایرتی با ش//رایط اقتصادی و فضای کش//ور داشته باش//د. بهطورقطع برای توس//عه این صنعت باید بخش//ی از سیاس//تها در حوزه کیفیس//ازی در تولیدات تغییر کند ت//ا صنعت خودروی ایران رقابتپذیر شود.

در این ش//رایط توس//عه و پیش//رفت صنعت قطعه از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و باید این بخش از صنعت بیش از پیش تقویت شود.

یتردید میت//وان با ارتقای فناوری تولید و افزایش بهرهوری و همچنین تنوعبخش//ی ب//ه تولیدات در صنعت قطعهس//ازی زمینههای رش//د و تحول در صنعت خودروسازی و قطعهسازی را فراهم کرد. با توجه به چنین قابلیتها و توانمندیهایی الزم اس//ت دولت دوازدهم توجه ویژهای به زیرس//اختهای صنعت خودرو داش//ته و با بهبود آنها اهداف گمش//ده صنعت خودرو را تحقق بخشد.

جواد‌مرزبا ‌نراد ‌کارشناس‌صنعت‌خودرو‌

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.