رشد‹۰۲‹درصدی‹تولید‹محصوالت‹گروه‹سایپا

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

رییس مرکز مطالعات اس//تراتژیک گروه سایپا گفت: محصوالت گروه سایپا نسبت به سال گذشته ۰۲درصد رش//د تولید داش//تهاند، این درحالی است که محصول پراید روند کاهش//ی داش//ته و حدود 4۱درصد کاهش تولی//د محصوالت خانواده گروه ایکس ۰۰۱ را ش//اهد بودهایم. به گزارش س//ایپا نیوز، حسن قرهیی با اشاره ب//ه تولید محص//والت جدید گفت: محص//والت جدید در راس//تای سیاس//تهای س//ایپا در محدوده قیمتی پایی//ن تولی//د و به بازار عرضه خواهد ش//د. براس//اس سیاس//تگذاری انجام ش//ده کاهش تولید محصوالت قدی//م و جایگزین ک//ردن آن با محص//والت جدید در دستور کار قرار گرفته است.

رییس مرکز مطالعات اس//تراتژیک س//ایپا ادامه داد: برای نمونه ظرفیت ش//رکت سایپاسیتروئن ۰۹۱ هزار دس//تگاه اس//ت و در یک بازه زمانی 4 ساله محصوالت جدی//د سایپاس//یتروئن به م//رور جایگزین محصوالت فعلی ش//ده و خطوط تولید برخی از این محصوالت به شرکتهای دیگر منتقل میشوند. وی همچنین درباره محصوالتی که در س//ایپا س//یتروئن تولید خواهند شد گفت: در حال حاضر در مرحله سفارشگذاری خطوط تولید و قوای محرکه هس//تیم و قرارداد با سازندگان با ه//دف تولید قطعات این محص//والت در ایران در حال انجام اس//ت. قرهیی با بیان اینکه اواخر پاییز نخستین خودروی وارداتی س//ی 4 وارد بازار ایران میشود و در اختیار مش//تریان قرار خواهد گرف//ت، گفت: مذاکره با سایر ش//رکای سایپا در جریان اس//ت و با برلیانس در ح//ال مذاکره هس//تیم و ب//ه تازگی محص//ول جدید برلیانس کراس را وارد ب//ازار کردهایم همچنین درباره کیا و نیس//ان مذاکرات خوبی ش//ده و به محض نهایی شدن اعالم رسمی خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.