در گردهمایی «بسترن سواران» بهمن با »30یب« آمد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

شمشین گردهمایی بسترن س//واران با حضور مدیران فروش و س//ازمان خدمات پس از فروش ش//رکت بهمن موتور با هدف اطمینان مشتریان از ادامه ارائه خدمات به آنها در پارک پاکنژاد تهران برگزار ش//د. ب//ه گزارش روابط عمومی گ//روه بهمن، در این گردهمایی برای نخس//تین بار ش//رکت بهمن موتور همراه ب//ا تیم خدمات پ//س از فروش خود حضور یافت تا به بس//ترن س//واران بی۰۵ و مش//تریان وفادار خود ای//ن اطمینان را بدهد که هی//چ نگرانی باب//ت ارائه خدمات محصوالت ش//رکت حتی در ص//ورت توقف تولی//د محصولی وجود ندارد. گفتنی اس//ت در این گردهمایی، حضور محصول جدید ش//رکت بهمن موتور، بس//ترن بی۰۳ با استقبال زیادی روبهرو ش//د و بسترن سواران در فرصتی که داش//تند این خ//ودرو را آزمایش کردند و نظرات خود را به مس//ئوالن فروش و بازاریابی انعکاس دادند. خودروی بی۰۳ محصول جدید ش//رکت فاو از س//ال ۵۱۰۲میالدی وارد بازار چین شده است. این شرکت بهعنوان نخستین و بزرگترین شرکت تولیدکننده خودرو با همکاری شرکتهای فولکسواگن، آئودی، مزدا و جنرال موتورز توانس//ته به تولید ساالنه بیش از ۳ میلیون دستگاه دس//ت یابد که فروش آن توسط شرکت بهمن آغاز شده است. گیربکس ۶ سرعته آیسین ژاپن، سیستم فرمان الکتریکی، کنترل پایداری الکترونیکی، ساختار بدنه ایمن، کروز کنترل، س//انروف برقی، سیس//تم رهیاب مجهز به نقشه کامل ای//ران و از همه مهمتر گارانتی ۳ س//اله یا ۰۰۱ هزار کیلومتر از ویژگیهای متمایز این خودرو اس//ت. در پایان مراس//م بسترن س//واران مستقیم با مسئوالن ش//رکت از تجربههای خود با آسا ح//رف زدند و تیم خدمات پس از ف//روش نیز برخی از خدمات آنها را بهصورت رایگان انجام داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.