آلمان خودروهای بنزینی و دیزلی را کنار میگذارد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

آلمان، بزرگترین بازار خودروی اروپا س//رانجام ناگزیر خواهد ب//ود که ت//ردد خودروه//ای بنزین//ی و دیزلی را ب//رای کاهش آالیندگیها ممن//وع کند. به گزارش عصرخودرو، کش//ورهایی همچ//ون بریتانیا و فرانس//ه در حال حاض//ر برنامههایی را برای حذف خودروهای مجهز به موتورهایی درونس//وز از خیابانهای عمومی تعریف کردهاند و این هفته آنگال مرکل، صدراعظم آلمان اظهار کرد که کشورش سرانجام مجبور خواهد بود که این روند را دنب//ال کند. م//رکل برنامه زمانی خاص//ی را برای ممنوعیت احتمالی تردد خودروهای موتور درونسوز در آلمان ارائه نداد اما به طور ضمنی گفت که این برنامه به احتمال ش//بیه برنامههای ارائه ش//ده در دیگر کش//ورهای اروپایی خواهد بود. وی افزود: نمیخواهم سال مش//خصی را نام ببرم اما برنامههای انگلیس و فرانس//ه برای کنار گذاشتن خودروهای موتور درونسوز تا سال ۰4۰۲میالدی رویکرد درستی است. مرکل به دنبال یک انتقال ن//رم از موتورهای احت//راق داخلی به دوران جدید اس//ت تا در آن مشاغل کارگران صنعت خودروی این کشور هم حفظ شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.