74درصد تقاضای سرمایهگذاری در ایران در بخش انرژیهای تجدیدپذیر است

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

معاون برنامهریزی س//اتبا گفت: 74درصد متقاضیان س//رمایهگذاری در ایران خواهان فعالیت در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر بودهاند.

ب//ه گزارش پایگاه اطالعرس//انی وزارت نیرو (پاون)، س//میناری با عنوان معرف//ی فناوری WHR-ORC در صنعت س//یمان به منظور معرفی این فناوری و سیاس//تها و توس//عه س//رمایهگذاریهای س//اتبا از طرح تولید برق از بازیافت حرارت س//اتبا برگزار ش//د که به انتقال فناوری و توس//عه س//رمایهگذاری با حضور معاونان، مدیران و کارشناس//ان صنعت س//یمان، انجمن صنفی کارفرمایان صنعت س//یمان، س//ازمان محیطزیست، شرکت س//رمایهگذاری تامین اجتماعی و نماین//ده اداره کل بینالملل بانک ملت میپرداخت. در این س//مینار تخصصی مهندس «جعفر محمدنژاد» معاون برنامهریزی س//ازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) ضمن تشریح روند شکلگیری س//ازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری ان//رژی برق گف//ت: به طور تقریبی از دو س//ال پی//ش وزارت نیرو رویکرد جدیدی را نسبت به توسعه بهرهوری انرژی و انرژیهای پاک درنظر گرفت که براس//اس آن ش//اهد جلب مشارکت بیش//تر بخش خصوصی در زمینه س//رمایهگذاری برای اح//داث نیروگاههای تجدیدپذی//ر و پاک غیردولتی و تولید انرژی از بازیافت انرژی بودهایم.

وی افزود: امروزه س//رمایهگذاران خارجی میتوانند با تاس//یس شرکت در ایران یا قرارداد مش//ارکت با شرکتهای ایرانی نسبت به دریافت پروانه اح//داث و عق//د قرارداد تضمینی ف//روش برق اقدام کنند و امروزه ش//اهد هس//تیم که تمامی عوارض برق برای خرید تضمینی برق در اختیار س//اتبا قرار میگیرد.

محمدنژاد گفت: طبق آمارهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 95 از کل متقاضیان س//رمایهگذاری در ایران حدود 74درصد آنها برای حضور در انرژیه//ای تجدیدپذیر بوده که این اتفاقات باعث ش//ده آینده خوبی را برای انرژیهای پاک متصور ش//ود. وی در خاتمه بیاناتش افزود: امیدواریم با حضور بخش خصوصی و س//ازمان تامی//ن اجتماعی همکاریهای خوبی در این زمینه شده و انشااهلل گامهای مثبتی در این بخش برداشته شود.

در ادامه این س//مینار خانم مهندس س//یاحی از شرکت UNIDO به معرفی پ//روژه ITPO ایتالیا پرداخت و در ادام//ه مهندس زربخش، مدیر دفتر آموزش و اطالعرسانی ساتبا درباره ضرورت و اهمیت بازیافت حرارت و تولید برق در صنعت به سخنرانی پرداخت.

وی گفت: کل عرضه انرژی اولیه در کش//ور معادل 1668 میلیون بش//که نفت خام و کل مصرف نهایی در بخش صنعت معادل 302 میلیون بش//که نفت خام و مقدار تلفات باالدس//تی معادل 700 میلیون مگاوات گاز فلر در س//ال است. زربخش در ادامه سخنانش گفت: سهم برق صنعت سیمان از کل صنایع حدود 01درصد و س//هم کل برق صنعت سیمان از مصرف برق کش//ور 3 تا 4درصد بوده است.وی پیک نیمه نخست تیر امسال را بیش از 55 هزار مگاوات عنوان کرد و گفت: خوشبختانه رشد مصرف برق امسال ما بیش از کل مصرف پیک برق بوده است.

زربخ//ش در پایان باال بودن ش//دت انرژی و پایین بودن بهرهوری انرژی در ایران را در مقایس//ه با کشورهای همتراز، باال بودن تلفات در بخشهای تولید، تبدیل و عرضه انرژی در کش//ور، محدودیت در دسترس//ی به منابع مال//ی بینالمللی و فناوریهای نوین و همچنین ناکافی بودن حضور بخش دولتی در س//رمایهگذاری بخش خصوص//ی را ازجمله چالشها و تنگناهای انرژی در کشور برشمرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.