اشتغال 001هزار نفری در خوشههای صنعتی فارس

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

رییس هیاتمدیره و مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان فارس با اشاره به حمایتهای این شرکت از ایجاد و تشکیل 5 خوشه صنعتی و کسبوکار در استان فارس از اشتغالزایی بیش از 001هزار نفری در قالب این خوشهها خبر داد.

به گزارش «گس//ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان فارس، ش//اهپور قنبری با اشاره به اینکه تاکنون دو خوش//ه گالب و عرقیات میمند و س//نگ شمال، با دس//تیابی به اهداف مشخص ش//ده در حوزههای ارتقای تولید، صادرات و فناوری به عنوان خوشه توسعهیافته اعالم شده و شبکه فراگیر خوش//ه نیز تش//کیل دادهاند، گفت: عالوهبر آن، دو خوشه صنعتی فرش دس//تباف و ربگوجه و ترشیجات در مرحله پایانی توس//عه خوش//های قرار دارند و با تشکیل ش//بکه فراگیر تا پایان امسال به مرحله توسعهیافتگی میرسند.

رییس هیاتمدیره و مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان فارس همچنین از فعالیت خوشه خرمای جنوب به عنوان پنجمین خوشه کس//بوکار در این استان خبر داد و گفت: عامل توس//عه این خوشه انتخاب ش//ده و فعالیتهای خود را آغاز کرده اس//ت. قنبری در ادامه با اشاره به شناسایی 12 خوشه صنعتی در اس//تان گفت: از این تعداد، تاکنون پروژه امکانس//نجی 9 خوشه صنعتی به پایان رس//یده اس//ت. رییس هیاتمدی//ره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی اس//تان فارس تصریح کرد: در استان فارس تاکنون 21خوش//ه صنعتی ش//امل س//نگ ش//مال فارس، س//نگ نیریز، انجیر، خرم//ا، گالب و عرقیات گیاهی، ربگوجه و ترش//یجات، گیاهان دارویی، بس//تهبندی میوه و مرکبات، صنایع پالس//تیک، مس//قطی الر، خدمات فنی و مهندس//ی و تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی شناسایی شده است.

قنب//ری در ادامه با اش//اره به برخی دس//تاوردهای اجرای طرح خوشههای صنعتی در استان فارس گفت: در خوشه سنگ شمال با اجرای برنامههای حمایتی، عالوهبر کاهش صادرات سنگ خام، اقدامات موثری برای صادرات در کشورهای هدف جدید صادراتی مانند روسیه و عمان درحال انجام است.

رییس هیاتمدیره و مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی فارس افزود: در خوش//ه گالب و عرقیات میمند فارس نیز اقدامات موثری در بخشهای بازاریابی، استانداردسازی محصوالت و ارتقای فناوری واحدهای تولیدی انجام شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.