مجلس برای دولت سنگ تمام گذاشت شریعتمداری‹در‹صدر‹رای‹اعتماد‹تیم‹اقتصادی

اعتماد‹نمایندگان‹مجلس‹شورای‹اسالمی‹به‹6۱‹وزیر‹پیشنهادی

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

‹شریعتمداری،‹رتبه‹نخست‹تیم‹اقتصادی ‹

سیدمحمدحسن سیدزاده

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.