نگاه‹ویژه‹وزیر‹راه‹و‹شهرسازی‹به‹بافت‹فرسوده

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

عب//اس آخوندی، وزیر راه و شهرس//ازی در صحن علنی مجلس ش//ورای اس//المی در دفاع از برنامههای ارائه ش//ده گفت: «کاری که ما کردهایم این بوده که جلوی شهرفروش//ی در ایران را گرفتیم، همچنین جلوی مجوزفروشی و تراکمفروشی را گرفتیم، اگر میبینید تورم مسکن حتی از تورم میانگین عمومی کشور در همین شرایطی که بزرگترین افتخار رییسجمهور کاهش تورم است هم پایینتر است، اگر قیمت زمین در ایران رشد نکرده به دلیل آن است که ما جلوی فساد را گرفتیم. باید به سمت راهکارهای بلندمدت برویم.

تمام تمرکز من روی مس//کن بافتهای حاش//یهای است. هنگامی که بنده بر این مسند آمدم کل اعتبار بافت فرس//وده 37 میلیارد تومان بود اما اکنون بیش از هزار میلیارد تومان اعتبارداریم که نش//اندهنده نگاه ما به بافت فرسوده است. میانگین توسعه خطوط ریلی قبل از این دوره ساالنه کمتر از 180 کیلومتر بوده که امسال 1800 کیلومتر خط ریلی را مورد بهرهبرداری قرار خواهیم داد. این کار را از طریق تامین مالی بینالمللی و دیگر موارد اجرایی خواهیم کرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.