اصالح‹ساختار‹اقتصادی،‹مه‹مترین‹برنامه‹وزیر‹امور‹اقتصادی‹و‹‹دارایی

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

مس//عود کرباس//یان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دفاع از برنامههایش در صحن علنی مجلس مهمتری//ن برنامههای خود را اصالح س//اختار اقتصادی کش//ور، عملیاتیس//ازی اقتصاد مقاومتی، مردمیس//ازی اقتصاد، بهبود اقتصاد کسب و کار، برونگرایی هوشمندانه و تقویت روابط اقتصادی خارجی، صالح و کارآمدس//ازی نظام مالی و اقتصادی دولت و بنگاههای تولیدی و ردن اقتصاد به اتاق شیش//های و ش//فاف عنوان کرد و گفت: «تمام تالش خود را به کار میگیریم تا شاهد اشتغال آبرومندانه و معیشت عزتمندانه مردم کشور باشیم. .

باید توان تس//هیالت بانکی را به سمت توسعه بازار سرمایهای و افزایش بنگاههای تولیدی و بازار سرمایه در ایران هدایت کنیم.

اجرای طرح جامع مالیاتی و قانون مالیات ارزش افزوده که در دس//تور کار کمیس//یون اقتصاد قراردارد میتواند مشکالت عدیده این حوزه را برطرف کند تا مالیات ارزشافزوده به واقعیت نزدیک ش//ود. مردمیس//ازی اقتصاد از نخستین محورهای مورد توجه بنده در برنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

معتقدم هرچه اقتصاد مردمیتر ش//ود و از تصدیگری اقتصادی توس//ط دستگاهها و نهادها دورتر شویم به نتایج بهتری دست خواهیم یافت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.