وزیر‹تعاون،‹کار‹و‹رفاه‹اجتماعی‹به‹دنبال‹امحای‹فقر‹مطلق

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

عل//ی ربیع//ی، وزی//ر تع//اون، کار و رفاه اجتماع//ی در صحن علنی مجلس ش//ورای اس//المی مهمتری//ن برنامه خ//ود را امحای فق//ر مطلق، توانمند کردن و مهارتس//ازی و توس//عه مهارت انسانی، ادامه اجرای طرح س//المت و خروج از بنگاه//داری صندوقها عنوان ک//رد و گفت: «درب//اره انتقاد برخی از دوس//تان بهطور قطع در تی//م تجدیدنظر میکنم و جبران خواهم کرد. در بخش//ی دیگر در توزیع عادالنه شستا باید یادآور شوم که آن شرکتها تنها به ما واگذار شده است.

برنامه جام//ع حمایت مناط//ق محروم و برنامه اش//تغال مبتن//ی بر ارتق//ای امنیت ش//غلی و صیان//ت از س//رمایه ب//ا همکاری ش//رکای اجتماعی وابس//ته به صندوقها و توسعه تعاون و فرهنگ کار برنامه دهگانهای اس//ت که تقدیم رییسجمه//ور کردم. فقر، آس//یبهای اجتماعی، بیکاری و صندوقها از مهمترین بحرانهایی است که با آن مواجه هستیم و باید در این وزارتخانه حل و فصل ش//ود و معتقدیم با پاش//یدن پول، نه فقر حل ش//دنی است نه مشکل اشتغال».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.