وزیر‹کشاورزی‹در‹تالش‹برای‹افزایش‹بازدهی‹آب‹و‹خاک‹

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در دفاع از برنامههایش در صحن علنی مجلس ش//ورای اس//المی عمدهتری//ن برنامه خ//ود را برنامهریزی براس//اس اقتصاد مقاومتی و افزایش به//رهوری و بازدهی در حوزه آب و خاک عنوان کرد و گفت: «بیش از 90 درصد نیاز غذایی کشور در داخل تامین میشود. البته باید بگوییم کشورهای پیشرفته به بخش کشاورزی کمک ویژهای میکنند و در دس//ت اجرا دارند. امروز که در خدمت شما نمایندگان محترم هستیم 8 میلیون و 700 هزار تن خرید انجام شده که ادامهدارد و امیدواریم به 10 میلیون تن که مورد نظر ماست دست یابیم.

س//هم صادرات کشاورزی یکپنجم صادرات کشور است. در کشاورزی معتقدیم زنجیره تولید باید بهش//کلی باش//د که از مزرعه تا سفره مردم را ش//امل ش//ود و بنده در برنامهه//ای اجرایی و تقنینی در حال پیگیری هس//تم که بتوانیم این موضوع را بهخوبی دنبال کنیم. س//ال گذش//ته 21هزار میلیارد تومان برآورد خس//ارت داشتیم که به کشاورزان دادیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.