ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری در اصفهان

در‹دومین‹جلسه‹شورای‹هماهنگی‹ف‹نبازار‹منطقه‹ای‹استان‹مطرح‹شد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

دومین جلسه شورای هماهنگی فنبازار منطقهای اس//تان اصفهان به ریاست رس//ول زرگرپور، استاندار اصفهان و با حضور ریی//س مرکز فنبازار ملی ایران، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان و س//ایر اعضای این شورا از سازمانها، ادارههای کل، دانشگاهها و پژوهشگاههای استان و تشکلهای بخش خصوصی در زمینه توسعه و تجاریسازی فناوری، در استانداری اصفهان برگزار شد.

در این جلس//ه آییننامه داخلی شورای هماهنگی فنبازار منطقهای اس//تان اصفهان به تصویب رس//ید و مقرر ش//د فنب//ازار منطقهای به عن//وان محوریت مشاوره انتقال فناوریهای تولید از سایر کشورها در زمینه ارتقای فناوری واحدهای تولیدی کش//ور و در س//طح ملی با ارائه طرحی جامع در اینباره فعالیت کند.

به گ//زارش خبرنگار گس//ترش صنعت از اس//تان اصفهان، رس//ول زرگرپور، اس//تاندار اصفهان در این نشس//ت ارتقای فناوری را یکی از محورهای توسعه اس//تان برش//مرد و گفت: در این راستا ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری در دستور کار قرار گرفته است.

اس//تاندار اصفهان افزود: ایجاد ش//هرکهای علم و فن//اوری و مرکز فنبازار منطق//های اصفهان از جمله فعالیتهایی اس//ت که در این اس//تان شکل گرفته اس//ت و میتواند بسترهای توس//عه فناوری استان را فراهم کند.

زرگرپ//ور با اش//اره ب//ه وظای//ف ای//ن منطقه در راس//تای بازار تخصصی مبادله فن//اوری و هدایت و رونقبخش//ی به معادالت انتقال فن//اوری اظهار کرد: فنبازار منطقهای اصفه//ان میتواند به عنوان قطب انتقال فناوری کشور فعالیت کند و در این راستا باید جزئیات این مرکز در کمیته کارشناس//ی بررس//ی و در جلس//ه آینده به عنوان یک پیشنهاد مدون برای تصویب ارائه شود.

اس//تاندار اصفهان برگزاری همایشهایی با حضور مدیران شرکتهای بزرگ تولیدی استان و همچنین ش//رکتهای دانشبنیان را ضروری دانست و افزود: حضور ش//رکتهای تولیدی و دانشبنی//ان در کنار هم سبب خواهد شد که ظرفیتهای تولیدی استان و همچنی//ن ظرفیته//ا و قابلیتهای ش//رکتهای دانشبنیان استان معرفی و به نوعی نیازهای صنایع برای شرکتهای دانشبنیان شناسایی شود.

زرگرپ//ور افزود: بای//د حوزههای کاری مش//خص ش//ود و سپس با اولویتبندی نسبت به برگزاری این همایشها اقدام ش//ود. استاندار اصفهان همچنین بر تشکیل کارگروه تخصصی زیرمجموعه این شورا برای هماهنگی بیشتر مصوبات تاکید کرد.

‹اصفهان‹پیشرو‹در‹ف ‹نبازار ‹

در ادامه این جلس//ه، اکبر قنبرپ//ور، رییس مرکز فنبازار مل//ی ایران نیز اظهار ک//رد: اصفهان همواره در زمین//ه ش//رکتهای دانشبنی//ان و همچنی//ن شهرکهای علمی و پژوهشی در کشور پیشرو و الگو بوده اس//ت و فرصتی برای این استان وجود دارد که بتواند این جایگاه را حفظ کند.

رییس مرکز فنبازار ملی ایران اظهار کرد: فنبازار واس//طه بین ایده و بازار است و در این رابطه وظیفه جم//عآوری عرض//ه و تقاض//ای فن//اوری را بر عهده دارد.

قنبرپ//ور با بیان اینکه فنب//ازار تالش میکند یک ش//بکه از کارگ//زاران را ب//رای انجام ام//ور مرتبط با بازاریابی محصوالت، تبادل فناوری و س//رمایهگذاری روی فناوریهای جدید توسعه دهد، موفقیت فنبازار در اس//تان را در گ//رو همافزای//ی و هم//کاری همه دستگاهها و نهادهای ذیربط دانست.

‹ش/هر ‹کهای‹صنعت/ی‹متول/ی‹پیش/برد‹ ‹ ف ‹نبازار‹

محمدجواد بگی، مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعت//ی اصفه//ان در ابتدای این جلس//ه ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی را س//ازمان متولی پیش//برد برنامههای فنبازار در اس//تان عن//وان کرد و خالصه گزارش//ی از آخری//ن وضعیت ش//هرکهای صنعتی استان اصفهان داد.

بگی با اشاره به ابزارهای این شرکت برای حمایت از واحدهای صنعتی، رقابتپذیری، رویکرد صادراتی و توجه ب//ه تولید محص//والت دانشبنی//ان را برای شرکتهای تولیدی و صنعتی استان ضروری دانست و گفت: به همین منظور ازجمله برنامههای ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان برای تسهیل و تشویق بخشهای تولیدی مس//تقر در شهرکهای صنعتی، ایجاد زیرس//اختهای س//ختافزاری و نرمافزاری با هدف رقابتپذیری ش//رکتهای دانشبنیان و ایجاد بسترهای الزم برای توسعه، انتقال و نفوذ فناوریهای جدید از طریق فنبازار بوده است.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اصفهان با اش//اره به زیرس//اختهای ایجاد شده از سوی این ش//رکت در ش//هرک فناوری اصفهان با فاز عملیاتی 60 هکت//ار و همچنی//ن مرکز خدمات کس//ب و کار مس//تقر در این شهرک، برای اس//تقرار مشاوران در حوزههای مختلف س//رمایهگذاری، حقوقی ...و ایجاد ش//هرک فن//اوری و مرکز خدمات کس//ب وکار را از تجربههای موفق اس//تان و کش//ور در زمینه توسعه فناوری بخشهای تولیدی عنوان کرد.

در ادامه، مدیر فنبازار اصفهان گزارشی از عملکرد فنبازار منطقهای اس//تان اصفهان در طول 3 س//ال فعالیت این مرکز داد.

بهروز راعی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.