شریعتمداری میتواند صنایع کوچک را احیا کند

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

صنای//ع کوچک و متوس//ط آنچن//ان مهم اس//ت ک//ه در سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید ش//ده است و به نظر من اولویت وزیر آینده باید فعالسازی و کمک به این صنایع باش//د. اگر میخواهیم مشکل اشتغال حل شود باید ای//ن بخ//ش را فع//ال کنیم و این نیازمن//د توجه همهجانبه وزی//ر اس//ت و فک//ر میکنم که ش//ریعتمداری ق//درت ای//ن را دارد. در بخش صنعت ما نیازمند توجه ویژه به صنایع کوچک و متوس//ط هس//تیم و ای//ن اصلیترین انتظار بخش خصوصی از وزیر آینده اس//ت. دول//ت یازدهم تجربه خوبی ب//رای وزیر آین//ده خواهد بود. ام//ا ش//ریعتمداری در همین ابتدا با بخ//ش خصوصی دیدار و همفکری میکند و این موضوع نش//انه خوبی است. ضمن اینکه ایش//ان س//ابقه خوبی در بخش بازرگان//ی دارد و مدیر باتجربهای است.

فض//ای کس//ب و کار مانن//د س//الهای گذش//ته نیس//ت ک//ه واحدهای صنعت//ی در ش//رایط خاص باش//ند بنابراین شریعتمداری میتواند به سمت ارتقای شاخصهای اقتصادی بهویژه در افزایش میزان اش//تغال حرکت کند. اکنون بخش خصوصی به جایگاهی رسیده است که میتواند در کنار دولت قرار گیرد و اهداف س//ند چش//مانداز 0۲ساله را محقق کند. وزیری که به بخش خصوصی اعتقاد داش//ته باش//د میتواند سبب رشد تولید و تجارت شود.

ایران به س//رمایهگذاری جدید نی//از دارد و این امر زمانی محقق میشود که وزیر صنعت، معدن و تجارت بتواند قوانین زائد را حذف کند و در زمینه سیاس//تهای اقتصادی کشور حرکت کند. اما الزم است نظام بانکی اصالح شود. با نرخ سود بانکی که برای س//رمایهگذاران ح//دود 0۲ تا ۷۲ درصد تمام میش//ود چطور میتوان انتظار داش//ت که سرمایهگذاران به طرحها تمایلی نشان دهند بنابراین همین امر باعث میشود حجم س//رمایهگذاری آهنگ کندی داشته باشد. از اینرو از وزی//ر صنعت، معدن و تجارت میخواهیم در ش//ورای پول و اعتبار تمام س//عی خود را بکند تا نرخ سود تسهیالت بانکی برای تولیدکنندگان منطقی شود.

علی دیلمقامیان نایبرییس اتاق بازرگانی

ارومیه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.