بهره‹برداری‹از‹شهرک‹الکترونیک‹و‹فناوری‹اطالعات‹استان‹یزد‹

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی استان یزد از بهرهبرداری ش//هرک تخصصی الکترونیک و فن//اوری اطالعات اس//تان تا پایان س//ال جاری خب//ر داد. ب//ه گزارش خبرنگار گس//ترش صنعت از ی//زد، سیدمس//عود عظیمی با اع//الم این خبر گفت: این ش//هرک تخصصی که در کنار ش//هرک صنعت//ی یزد واقع ش//ده اس//ت با مس//احت 50 هکت//ار تا اواخر س//ال ج//اری آم//اده واگذاری به عالقهمندان به سرمایهگذاری میشود. عظیمی با اش//اره به بحث کمبود آب در استان گفت: ساخت این ش//هرک صنعتی و اس//تقرار صنای//ع نوین و Hi-tech در آن تاثی//ر بس//زایی ب//ر مصرف آب در صنایع داشته و کاهش چشمگیری در آببری صنع//ت دارد. وی اف//زود: برخ//ی از امکانات اولیه ش//هرک مانند خط انتقال آب و ش//بکه روشنایی و توزیع برق ش//هرک س//اخته شده است و زمینه حضور سرمایهگذاران تا چند ماه آینده کامل ایجاد خواهد شد.

وی در تش//ریح موقعی//ت مکانی این ش//هرک گفت: همجواری با ش//هرک صنعتی یزد و منطقه وی//ژه اقتصادی، قرار گرفت//ن در محدوده کریدور عل//م و فن//اوری یزد، نزدیکی ب//ه خط آهن، جاده کمربن//دی و فرودگاه، این ش//هرک را از موقعیت جغرافیای//ی ممت//ازی برخوردار کرده اس//ت. وی ادامه داد: ایجاد بس//تر مناسب برای تجاریسازی ایدهه//ا و اختراعات قش//ر ج//وان و نخبه یزدی و ارائ//ه اختراعات و مدلهای آزمایش//ی به صنایع و کارخانههای مستقر در سایر شهرکهای صنعتی و حتی خارج از اس//تان ی//زد ازجمله اهداف دیگر ساخت این شهرک تخصصی در استان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.