احیای‹4‹هزار‹واحد‹از‹سال‹29‹تاکنون‹

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

ب//ه دنبال ط//رح مواردی خ//الف واقعی//ت در زمینه تعطیل//ی واحدها و ش//هرکهای صنعتی، از س//وی نماینده مخالف گزینه پیش//نهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مواردی را به صورت صریح و شفاف اعالم کرد.

به گزارش ش//اتا، در حال حاضر تعداد واحدهای دارای پروانه بهرهبرداری در ش//هرکها و نواح//ی صنعتی ب//ه ۹3 هزار و ۹۸۷ افزای//ش یافته و روند تعطیلی واحدهای صنعتی نیز در این مدت با بهبود فضای کسب وکار پس از برج//ام و اقداماتی مانند آسیبشناس//ی واحدهای صنعتی و بهس//ازی و نوسازی آنها سیرکاهشی داشته است.

همچنین تعداد واحدهای تعطیل از ۹1 درصد در س//ال ۲۹ به 14 درصد در پایان سال 5۹ در شهرکها و نواحی صنعتی کشور کاهش یافته است.

ع//الوه بر این، از مرداد ۲۹ تاکنون بی//ش از 3 هزار و 4۲۹ واحد صنعتی متوقف با مجموعه اقدامات حمایتی به چرخه تولید بازگشتهاند.

یادآور میش//ود، در کل ش//هرکها و نواحی صنعتی نیز بیش از ۹ هزار و ۹۷6 واحد صنعتی جدید با اش//تغال ۷51 ه//زار و 0۹۷ نفر به بهرهبرداری رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.