آب‹سد‹بوستان‹رهاسازی‹شد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

مدی//ر دفتر بهرهبرداری و نگهداری از تاسیس//ات آبی ش//رکت آب منطقهای گلس//تان از رهاس//ازی بخشی از آب مخزن سد بوس//تان برای تامین آب بخش کشاورزی شبکه گلستان خبر داد. به گزارش خبرنگار گسترش صنعت از استان گلس//تان، شعبان رسولی اظهار کرد: این رهاس//ازی از صبح روز شنبه، با هدف تامین نیاز آبی کش//اورزان در محدوده شبکه سد گلستان و بوستان انجام شده است.

وی افزود: در همین راس//تا از همه کش//اورزان و اهالی منطقه تقاضا میشود از نزدیکش//دن به مسیر رودخانهها و محدوده مخازن سدها و کانالهای شبکه خ//ودداری کنن//د. مدیر بهرهبرداری و نگهداری از تاسیس//ات آبی ش//رکت آب منطقهای گلس//تان تصریح کرد: ش//رکت آب منطقهای گلستان همواره قبل از رهاسازی آب از پایاب و مخازن سدها، از طریق اطالعیه فوری به حاشیهنشینان درباره نزدیک نشدن به بستر رودخانهها هشدار داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.