توسعه‹فناوری‹ساخت‹اولتراسانتریفیوژ‹

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

رییس مرکز رش//د فناوری موسس//ه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی توس//عه فناوری ساخت اولتراسانتریفیوژ ۰6 هزار دور را به عنوان یکی از دستاوردهای مرکز رشد موسسه رازی عنوان کرد.

سیدش//مسالدین قائممقامی با اش//اره به مهمتری//ن اقدامات انجام ش//ده در حوزه واحدهای فناور و شرکتهای دانشبنیان (مراکز رشد) موسس//ه رازی اظهار کرد: مجوز قطعی مرکز رش//د فناوری در 5۲ آذر ۳9 از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت شد.

وی با اشاره به تدوین اساسنامه و آییننامه اجرایی در همین زمینه افزود: پس از تجهیز ساختمان اداری مرکز رشد برای استقرار واحدهای فن//اور، بیش از 5۲ جلس//ه کارگ//روه پذیرش، ارزیاب//ی و نظارت برای بررسی ایدههای ارائهشده از س//وی گروهها و واحدهای فناور متقاضی استقرار در مرکز برگزار شد.

رییس مرکز رشد فناوری موسسه رازی با بیان اینکه 5۲ واحد فناور (در قالب ۱۲ ش//رکت و ۴ هس//ته فناور) در این مرکز پذیرش ش//دند، خاطرنش//ان کرد: در همین راستا 6 جلسه شورای مرکز رشد با حضور اعضای هیاتعلمی موسس//ه پاس//تور، دانشگاه ش//هید بهشتی، معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی البرز، سرپرست بانک کشاورزی استان و س//ایر مسئوالن برگزار شد. وی در ادامه از اجرای فاز مطالعاتی برای ساخت ساختمان جدید مرکز رشد فناوری در ۳ طبقه خبر داد و گفت: براساس پیشبینیهای انجام شده ۰۴ شرکت عالوهبر فضاهای عمومی در این فضا ایجاد خواهد شد.

به گ//زارش روابط عمومی موسس//ه رازی، قائممقام//ی تصریح کرد: بیش از ۰۱ کارگاه آموزش//ی به منظور افزایش آگاهی واحدهای فناور با مباحث مرتبط با کس//ب و کار از قبیل اصول ش//رکتداری، آشنایی با قوانین مالی و مالیاتی، تجاریسازی تحقیقات، تجاریسازی نوآوری، اصول مذاکره، بررس//ی امکانسنجی(SF)، آش//نایی با مفاهیم کنترل پروژه، تحلیل پتنت و سایر موارد برگزار شده است.

وی ضمن اش//اره ب//ه اینکه ش//رکت در همایشها و نشس//تهای مرتب//ط با مراکز رش//د و پارکه//ای علم و فن//اوری و برپایی غرفه در نمایشگاههای مرتبط از دیگر فعالیتهای حوزه تجاریسازی و فناوری به ش//مار میرود، تصریح کرد: دریافت مج//وز هیاتامنا برای پرداخت تس//هیالت به واحدهای فناور مس//تقر در مرکز رشد و بخشودگی ۰5 درصد تسهیالت در صورت موفقیت واحد در اجرای ایدهمحوری نیز از دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه است. رییس مرکز رشد فناوری موسسه رازی، تهیه قرارداد تیپ تکمیل و توسعه فناوری، عقد قرارداد تکمیل و توس//عه فناوری ساخت اولتراس//انتریفیوژ ۰6 هزار دور با یک ش//رکت را از دیگر اقدامات عنوان کرد و افزود: هماهنگی با سرپرستی بانک کش//اورزی در زمینه اس//تفاده از ظرفیت این بانک برای پرداخت تس//هیالت به واحدهای فناور مس//تقر در مراکز رش//د در همین راستا انجام شده است.

وی ضمن اش//اره به بازدید از مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، گفت: بر این اساس، از مرکز رشد قزوین، مرکز رشد دانشگاه تهران، مرکز رشد پژوهش//گاه ابن سینا، مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، پارک علم و فناوری خراس//ان، پارک علم و فناوری خلیجفارس قشم و نیز شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بازدید شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.