ساخت دستگاه تصویربرداری پزشکی در کشور

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

پژوهش//گران کشور موفق به طراحی و ساخت شبیهساز نیروی وزن در تصویربرداری پزشکی شدند که میتواند در تشخیص دقیقتر بیماری کمک کند.

عباس خوش//بویی، مجری طرح «شبیهساز نیروی وزن در تصویرب//رداری پزش//کی» اظهارکرد: ما موفق ش//دیم دس//تگاهی کمکتشخیصی را طراحی کنیم تا از به وجود آمدن مشکالتی که بر نتیجه MRI تاثیر دارند، جلوگیری شود.

به گزارش گس//ترش صنعت، وی اف//زود: هنگام MRI مش//کل تنگی نخاع و مش//کالتی که به س//تون فقرات و دیس//ک کمر مرتبط اس//ت به وجود میآید که به صورت دقیق مشخص نمیشوند و همین باعث تشخیص نادرست بیماری و تجویزهای نابجا خواهد شد.

خوش//بویی خاطرنش//ان کرد: به دلیل اینکه فرد هنگام گرفتن MRI دراز میکشد، بسیاری از مشکالت مشخص نمیش//ود زیرا با دراز کش//یدن نی//روی وزن از روی کمر فرد برداشته میش//ود و بیرونزدگی دیسک بین مهرهای و فش//ار نخاع که باعث درد میش//ده دیگ//ر در بدن فرد وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه از اینرو تش//خیص پزشک درست نخواهد بود، عنوان کرد: درصدد برآمدیم دستگاه شبیهساز وزن را برای تصویربرداری پزش//کی طراحی کنیم و آن را روی دستگاههای اسکن و MRI نصب کنیم.

به گفته وی، برخی کش//ورها دس//تگاه MRI ایستاده را طراح//ی کردهاند که ۰۴ میلی//ارد تومان هزینه دارد به همین دلیل هیچوقت این دستگاه وارد ایران نشد.

وی ب//ا بی//ان اینک//ه دس//تگاه شبیهس//از وزن ب//رای تصویرب//رداری پزش//کی کمهزین//ه و قاب//ل نص//ب روی دس//تگاههای قدیم//ی و جدید MRI اس//ت، اظهارکرد: با اس//تفاده از این دس//تگاه نیروی وزن فرد روی کمرش شبیهس//ازی و بعد از آن تصویربرداری انجام میشود تا به صورت دقیق بیماری تشخیص داده شود.

وی افزود: دس//تگاهی که س//اختیم نی//روی وزن را به س//تون مهره فرد وارد میس//ازد و س//پس تصویربرداری آغاز میشود. وی با بیان اینکه این دستگاه در کشور ثبت اختراع شده است، تاکید کرد: این طرح، تاییدیههای خود را از متخصص//ان دریاف//ت کرده و در ح//ال ثبت پتنت از آلمان اس//ت. به گفته وی، این سیستم قابلیت صادرات به همه کشورها را دارد و بنا داریم این کار را بعد از به تولید انبوه رساندن انجام دهیم.

خوشبویی با بیان اینکه تمام مراکزی که دستگاه MRI و CT دارند میتوانند مشتریان این دستگاه باشند، گفت: س//اخت این دس//تگاه بهترین اتفاق برای بیمار است زیرا تش//خیص بیم//اری راحتتر و بهتر خواهد ش//د از اینرو درمان نیز آس//انتر انجام میش//ود. س//اخت این دستگاه حاصل ت//الش گروه ۴۱ نفره بوده که تاکنون برنده جایزه ملی خلیجفارس و همچنین جایزه اول اینوتک کشوری و جوایز متعدد استانی شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.