برنامهای هوشمند برای مدیریت فناوری

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

فن//اوری نوین و اس//تفاده از آن س//بب توسعه صنعتی و تجاریس//ازی محصوالت میش//ود، ن//ه تولی//د کاال و محصوالتی با قابلیتهای باال و لوکس؛ اگر این نگاه حاکم باش//د به طور قط//ع زمینه برای استفاده از فناوریهای نوین بیشتر فراهم میشود. ب//ا این ح//ال، در کش//ور ما بسیاری از صنایع با فناوری روز دنی//ا فاصله دارد. به عبارتی، فن//اوری نوین کمکی به اقتص//اد نک//رده در حالی که یکی از اهداف ما اس//تفاده از فناوریهای نوین در جهت تولید و اشتغال است. به عنوان نمون//ه، باید ببینیم اگر با ورود فناوریهای روز کارخانهای ۰۰۱ هزار نفری را ب//ه ۰۱ هزار نفر کاهش میدهیم برای ۰9 هزار نفر باقیمانده چه برنامه اش//تغالی در نظر گرفته میشود در غیراین صورت ورود این فناوری باعث شکست است. برای مثال، در صنایع فراساحل از فناوریهای قدیمی بهره میگیری//م. در حالی که میتوانیم از فناوریهای روز نگهداری و بهرهبرداری بیش//تر کنیم یا استفاده از فناوری ک//ه به تولید ب//رق از آب دریا منجر میش//ود میتواند در کش//ور ما مورد اس//تفاده قرار گیرد. البت//ه در این بخش کارهای مطالعاتی و پژوهش//ی ش//ده اما عملیاتی نش//ده اس//ت. از اینرو، برای صنعتی ش//دن این بخش بهتر است از فناوریهای نو بهره گرفته شود. بدیهی است که توسعه صنعتی در این بخش میتواند به تولید و اش//تغال کش//ور کم//ک ویژه کند. بای//د به توان داخلی تکی//ه کنیم با این حال، میتوانیم از فناوریهای روز دنیا نیز اس//تفاده کنیم چرا که در کش//ور ما نیروی کار خوب//ی داریم و با آموزش آنها میتوانیم بسیاری از مشکالت بخش فناورانه را برطرف کنی//م. همچنی//ن برای مدیری//ت فن//اوری در این بخش نیازمندی برنامهای هوشمند هستیم.

سعید مظاهری عضو هیاتمدیره انجمن

مهندسی دریایی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.