کاهش‹۰۳‹درصدی‹مصرف‹انرژی‹با‹دستگاه‹رسو‹بزدا

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

پژوهش//گران کش//ور در مطالع//ات اخی//ر خ//ود توانستند دس//تگاه پیشرفته رسوبزدایی را بهوسیله تجهیزات الکترونیکی بومیسازی کنند که کاربردی ک//ردن ای//ن دس//تگاه در تاسیس//ات س//اختمانها منج//ر به کاهش 0۳درصدی مص//رف انرژی خواهد شد.

به گزارش ایس//نا، فناوری پیش//رفته رسوبزدایی به وسیله تجهیزات الکترونیکی جدیدترین روش در جهان اس//ت و س//ازمان فضایی امریکا (ناسا) از سال ۵۹۹۱می//الدی این روش را به کار گرفته اس//ت، در ح//ال حاضر پژوهش//گران داخلی موفق ش//دند این فن//اوری را بر اس//اس خصوصی//ات جغرافیایی ایران بومیسازی و ثبت اختراع کنند.

این فناوری عالوه بر مزیت نس//بی بومی و کارآیی باالتر نس//بت به فناوری کش//ورهای توسعهیافته، از نظر قیمت نیز حدود یک بیستم بهای مشابه خارجی اس//ت و ضمن جلوگی//ری از خروج ارز از کش//ور به ایجاد اشتغال کمک کرده و میتواند ساالنه میلیاردها دالر صرفهجویی در مصرف انرژی و هزینه استهالک تاسیسات داشته باشد.

داوود صفای//ی، مجری ط//رح در این باره گفت: در این روش با ایجاد میدان انرژی نوس//انی با اس//تفاده از امواج رادیویی کم بس//امد و با شکل امواج مربعی ک//ه فرکانس آن بین 00۵۱ تا 0۲۱ هزار بار در ثانیه مولکوله//ای آب را به ارتعاش درمیآورد، س//اختار بلوری و منظم کلسیم و منیزیم دچار تغییرات شده و «کلسیت» به «آراگونیت» تبدیل میشود.

وی آراگونیت را نوعی کربنات کلس//یم دانست که در محل//ول به حالت معلق باقی میماند و به س//طح لولهها و مخازن نمیچسبد.

صفای//ی ب//ا اش//اره ب//ه نح//وه عملکرد سیس//تم طراحیش//ده خاطرنش//ان کرد: هنگام فعال ش//دن دس//تگاه ذرات کوچکی را ایجاد میکند که بهتدریج بزرگت//ر و موج//ب پدیده «توپ برفی» میش//ود. به اینترتیب بلورهای نرم و با چسبندگی اندک کربنات کلس//یم به حالت معلق درمیآیند و به همین دلیل کلسیم حل شده و یونهای بیکربنات از حالت فوق اشباع خارج میشوند.

مجری طرح با بیان اینکه این دس//تگاه با شکستن پیونده//ای هیدروژن//ی آب مولکوله//ای آن را آزاد میکن//د، اضاف//ه ک//رد: مولکوله//ای آزاد خاصیت انحاللپذیری آب را افزایش میدهند و بدین ترتیب محلول فوق اش//باع آب و کربنات کلس//یم به حالت زیراشباع تبدیل شده و مانع تشکیل بلورهای رسوبی میشوند.

صفایی با اش//اره به اینکه امواج تولیدشده دستگاه بیصدا و بیضرر اس//ت، یادآور ش//د: این دس//تگاه خواص فیزیکی و الکتریکی مولکولهای کلس//یم را به نحو مطلوب تغییر میدهد و با تغییر ایجاد ش//ده، چسبندگی مولکولهای کلسیم به یکدیگر و به جدار لولهه//ا از بین رفته و این مولکولها در آب به حالت معلق باقی میمانند.

درنتیجه ع//الوه بر اینکه دیگ//ر روی جدار لولهها رس//وب نمینشیند با افزایش خاصیت انحاللپذیری آب رس//وبات قبلی نیز بهتدریج به صورت مولکول به مولکول از جدار لولهها و مخازن آب برداش//ته و پاک میشود.

ب//ه گفته وی، فن//اوری رس//وبزدایی الکترونیکی میتوان//د در جلوگی//ری از تخریب مناب//ع آبهای زیرزمینی و کاهش آلودگی هوا بهویژه در ش//هرهای بزرگ موثر باشد.

این پژوهش//گر تاکید کرد: کشورهای توسعهیافته بیش از 4دهه اس//ت که روش اسیدشویی رسوب در تاسیس//ات را متوقف و فناوری رسوبزدایی به روش الکترونیکی را جایگزین آن کردهاند.

وی تاکید کرد: در صورت اس//تقبال س//ازمانهای دولت//ی و خصوص//ی کش//ور و نصب دس//تگاههای رسوبزدای الکترونیکی در تاسیسات ساختمانهای دولتی، عمومی، خصوصی و تاسیس//ات کارخانههای س//االنه حدود 0۳درص//د مصرف ان//رژی گاز و برق بهویژه در زمان اوج مصرف به میزان 0۱ میلیارد دالر کاهش خواهد یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.