مقایسه مصرف برق ایران با کشورهای همسایه

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

رشد ۵درصدی اوج مصرف برق در یک سال در هیچجایی از دنیا سابقه ندارد و جالب اینکه عمده کشورهای توسعهیافته دنیا ساالنه اوج مصرف خود را کاهش میدهند؛ این درحالی اس//ت که اوج مصرف برق در کشور ما سالجاری در مقایسه با س//ال گذشته حدود ۵درصد و برابر با 00۷۲ مگاوات رشد داشته است.

به گزارش ایرنا، اوج بار کش//ور در اواخر نیمه نخس//ت تیر س//الجاری به ۵۵ ه//زار و ۶۹۳ مگاوات و روزهای گذش//ته نیز ب//ه ۵۵ هزار و 80 مگاوات رس//ید. این روند مصرف برق نش//ان میدهد صنعت برق با یک رویه افزایشی قابل تامل و هشداردهنده روبهرو شده است.

این میزان نش//انگر رش//د ۵درصدی مصرف برق است که به تنهایی برابر با کل مصرف برق کش//وری مثل ارمنس//تان ب//ا ۱800 مگاوات مص//رف و نزدیک به کش//ور آذربایجان با مصرفی افزونبر ۳800 مگاوات است.

ب//رای جب//ران ای//ن می//زان رش//د، س//االنه بای//د حدود 0004م//گاوات نی//روگاه جدی//د وارد مدار کرد ک//ه خود به تنهای//ی حدود ۵۱ تا 0۲ ه//زار میلیارد توم//ان هزینه روی دست صنعت برق میگذارد.

در طول 4سال گذشته حدود 8000 مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار ش//ده و طبق برآوردها قرار است تا قبل از تابستان ۷۹۳۱حدود 4000 مگاوات دیگر وارد مدار شود.

در حال حاضر ضری//ب آمادگی نیروگاهه//ا ۵/8۹درصد و ضریب آمادگی ش//بکه انتقال و توزیع برق کشور ۵/۹۹درصد است که یک رکورد بسیار خوب برای این صنعت است.

درباره وضعیت پایتخت نیز باید گفت که اوج بار تهران در یک س//ال گذش//ته حدود 800 مگاوات افزایش داشته و این درحالی اس//ت که دمای هوا در این ش//هر چندان گرم نشده و برای جبران این میزان افزایش حداقل باید 00۲۱ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار کرد که با احتساب هزینههای تولید، انتقال و توزیع آن باید تنها برای تهران ساالنه 4000 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داد.

این در حالی اس//ت که کل اعتبار اختصاص داده ش//ده به صنعت برق کش//ور در سال گذش//ته برای اجرای طرحهای توسعهای حدود 04۲میلیارد تومان بوده است.

وضعیت فعلی صنعت برق در حالت هشدار قرار گرفته و به نظر میرس//د علت اصلی این مسئله تعرفههای پایین بخش برق باشد که موجب شده به مدیریت مصرف آنطور که باید توجه نشود. با این حال باید این مسئله را مورد توجه قرار داد که اکنون کشور در مرز خاموشی قرار گرفته و الزم است که به این مهم بیش از همیشه عنایت شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.