۰۰2میلیون تومان تسهیالت ویژه فعاالن در صنایع دریایی

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

تعاونیه//ای فع//ال در صنای//ع دریایی و گردش//گری آبی تسهیالت دریافت میکنند اما دوشغلهها شامل این تسهیالت نمیشوند.

به گزارش مارین نیوز، محمد ملکنیا، مدیر صندوق صنایع دریایی خوزس//تان در نشست بررسی اعطای تسهیالت ویژه تعاونیه//ای فعال در صنایع دریایی گفت: این تس//هیالت با بهره 4درصد اس//ت و به منظور توس//عه و پیشرفت فعاالن تا سقف 00۲ میلیون تومان به این تعاونیها اختصاص مییابد. نایب رییس اول اتاق بازرگانی خرمش//هر هم خرید تجهیزات صیادی، کش//تیهای خدماتی، پایگاههای س//اخت و تعمیر کش//تیهای دریایی، تعمیر کش//تیها برای پای//داری منابع موجود، حمایت از مشاغل ایجاد شده فناورانه و دانشبنیان، ایجاد مراکز خدمات دریایی و خوداشتغالی در صنایع دریایی را امور مشمول این تسهیالت کم بهره برشمرد.

س//یدمصطفی موس//وی ابراز امی//دواری ک//رد پروژههای اقتصادی مانند احداث اسکلههای تخلیه و بارگیری کاالهای ملوانی در حاش//یه رودخانه کارون و بلوار س//احلی خرمشهر هرچه زودتر به نتیجه برسد.

نماینده مردم خرمش//هر در مجلس شورای اسالمی هم با اش//اره به کمبودهای خرمشهر گفت: بیشتر معضالت، رنج و دردهای موجود ازجمله پلهای شهرستان به گذشته مربوط میشود. عبداهلل س//امری با تاکید بر پیگیریهای الزم برای ایجاد شهرک صنایع دریایی خرمشهر افزود: الزم است بخش خصوصی برای خرید زمین مورد نظر این ش//هرک وارد عمل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.