اجرای ۰۰۰۶ کیلومتر شبکه فاضالب در استان تهران

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

مدیر عامل ش//رکت آب و فاضالب اس//تان ته//ران گفت: ۶000 کیلومتر شبکه فاضالب با اعتبار ۶ هزار میلیارد تومان در استان تهران بهرهبرداری شده است.

ب//ه گزارش گس//ترش صنع//ت، محمد پ//رورش در آیین گش//ایش فاز نخس//ت تصفیهخانه فاضالب اسالمشهر افزود: تاکنون حدود 0۱ تصفیهخانه فاضالب به بهرهبرداری رسیده اس//ت و فاضالب را از اسالمشهر، واوان و شهرکهای اطراف جمعآوری کردهای//م. اگر بتوانیم تامین بودجه کنیم تا پایان دولت دوازدهم مش//کل فاضالب در اس//تان تهران نخواهیم داشت. پرورش با بیان اینکه ۵۲ سال است دغدغه تمام مردم و مسئوالن، کیفیت آب جنوب تهران است اضافه کرد: ما 4۱ مدول تصفیهخانه فاضالب در ۳۱ش//هر برنامهریزی کردهایم که ۱۲۳۱میلیون دالر سرمایهگذاری میکنیم و ۳۹۵ میلیون دالر وام خواهیم گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.