خصوصیسازی در گفتار، رهاسازی درکردار

گزارش‹«گسترش‹صنعت»‹از‹وضعیت‹واگذاری‹بنگا‹ههای‹تولیدی‹در‹کشور‹

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

ش//یوه تس//ویه حس//اب دولت ده//م و نهم که هزاران میلیارد تومان بدهی خود را بر دوش دولت دوازدهم گذاش//ت باعث بروز بسیاری از مشکالت در چرخه اقتصاد و صنعت کش//ور ش//ده اس//ت. این مشکالت در 4س//ال دولت یازدهم با سیاست برائ//ت از رد دیون درحال رفع اس//ت. با این حال برخی سازمانها به گفته مدیران ارشد اقتصادی و صنعتی کش//ور هنوز اعتنایی به خصوصیسازی با استفاده از شیوههای مناسب ندارند.

برخ//ی مدی//ران معتقدن//د خصوصیس//ازی واحده//ای تولی//دی و صنعت//ی باید ب//ا نظر اهل صنعت انجام شود. در سالهای گذشته بسیاری از واحدهای صنعتی به ش//یوه رد دیون واگذار شدند و نتیجه این سیاس//ت تحمیل مشکالت اقتصادی، تولیدی، کارگری و فرس//ودگی بیش از 08درصد واحدهای واگذار شده به چرخه تولید کشور بود.

سازمان گس//ترش و نوس//ازی صنایع ایران که آسیب بسیاری از این سیاست دید اکنون به دنبال رفع مش//کالتی است که در گذشته به وجود آمده اما هنوز سیس//تم اقتصادی دولت در راستای رفع آن اقدامی نکرده است.

‹واگذار ‹یها‹به‹اهل‹صنعت ‹

مع//اون وزیر صنعت، مع//دن و تجارت و رییس س//ازمان گس//ترش و نوس//ازی صنایع ای//ران در گفتوگو با خبرنگاران گفت: برنامه این س//ازمان س//رمایهگذاری به میزان 0۶هزار میلیارد ریال در این بخش اس//ت که در این پیوند 8هزار شغل به طور مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میشود.

منص//ور معظمی اظهار کرد: پ//س از برجام 8۲ موافقتنامه خارجی امضا ش//د ک//ه 8 مورد آن به قرارداد تبدیل شده است. وی گفت: این قراردادها در حوزهه//ای مختل//ف ازجمل//ه خودروس//ازی، فوالدسازی و کشتیسازی است.

وی با بیان اینکه اکنون ۷۳ پروژه در دست انجام داریم، گف//ت: هرچند قانونگ//ذار تکلیف خاصی برای س//رمایهگذاری در مناطق محروم مش//خص نکرده اما هماکنون ۵۲هزار میلیارد ریال پروژه در نقاط محروم در حال ساخت داریم.

معظمی با بیان اینکه نقش سازمان ایدرو ایجاد بن//گاه و بنگاهداری نیس//ت گفت: ب//ه دنبال آن هس//تیم که اگر جایی بخش خص//وص تمایل به سرمایهگذاری ندارد اما عالقهمند به سرمایهگذاری مشترک با بخش دولتی است از آن حمایت کنیم.

رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به بحث خصوصیسازی واحدهای تولیدی زیرمجموعه این س//ازمان گفت: خصوصیس//ازی تکلی//ف دولت اس//ت ولی حرف ما ب//ا وزارت امور اقتص//ادی و دارایی این اس//ت که این مهم باید به اهلش و کسانی که در بخش تولید هستند واگذار شود.

معظمی با اش//اره به مش//کل طلب ش//رکت لوله گستر از ش//رکت نفت گفت: این شرکت 0۶۱میلیارد تومان از ش//رکت ملی نفت طل//ب دارد که انتظار میرود شرکت نفت به پرداخت تعهدات خود هرچه زودتر عمل کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درب//اره اقدام//ات انج//ام ش//ده برای حمای//ت از تولی//دات داخلی و خرید از داخ//ل در صنایع همچ//ون تولید لولههای بدون درز شرکت لوله گستر اس//فراین گفت: معتقدیم وقتی توان تولید در داخل است بیانصافی است که از بیرون واردات داشته باشیم.

رییس سازمان گسترش و نوسازی صنای//ع ایران گفت: خصوصیس//ازی در کش//ور ما انحراف دارد و ۵۶درصد از واگذاری کارخانههای سازمان گسترش و نوسازی رهاسازی صنایع بود.

معظم//ی اظه//ار ک//رد: ق//رار ب//ود ب//ا اجرای خصوصیسازی در کش//ور انقالب اقتصادی ایجاد کنیم اما به جای خصوصیس//ازی، رهاسازی شده اس//ت. وی گفت: باید به س//مت ارزشمند کردن تولید در کشور برویم تا کسب و کار رونق گیرد.

مع//اون وزیر صنع//ت، معدن و تج//ارت با بیان اینک//ه در س//ال ۵۹ رش//د اقتص//ادی ۵/۶درصد داشتیم درحالی که میزان رشد اقتصادی در سال ۱۹ منف//ی ۵/0۱ درص//د بود اف//زود: باید قدردان کس//انی باش//یم که این فضای بهبود اقتصادی را فراهم کردند. ‹‹بازنگری‹در‹شیوه‹خصوصی‹سازی

اص//ل 44 قان//ون اساس//ی ک//ه ب//ه اص//ل خصوصیسازی اقتصاد ایران معروف است در اجرا دچار برخی مش//کالت بوده که باعث از بین رفتن بس//یاری از واحدهای تولیدی ش//ده اس//ت. اجرای این اصل در دولتهای قبل با چالشهای بسیاری همراه بود ک//ه زمین//ه رانتهای هنگف//ت را به وجود آورد.

ی//ک عض//و کمیس//یون صنایع و مع//ادن مجلس با اش//اره به ش//یوه واگذاریه//ای واحده//ای صنعت//ی در دول//ت قبل گف//ت: واگذاریهای قبل//ی ب//ه بنگاههای اقتصادی ش//به دولتی ب//وده و وزارت صنعت، معدن و تج//ارت باید با هماهنگی س//ازمان خصوصیس//ازی در واگذاریه//ای گذشته بازنگری کند.

در س//الهای گذش//ته متاس//فانه مش//کالتی در ای//ن بخش ب//ه وجود آم//د ک//ه آس//یبهای بس//یاری به ساختارهای اقتصادی ایران وارد کرد.

س//یدمهدی مقدسی با اشاره به اینکه در برنامه شش//م توس//عه در راس//تای تقویت تولید و رونق اقتص//ادی پیشبینیهای//ی برای س//رمایهگذاری داخل//ی و خارجی ش//ده، گف//ت: وزارت صنعت، مع//دن و تج//ارت ب//ا هماهنگ//ی س//ایر وزیران اقتصادی دولت باید ب//رای عملیاتی کردن برنامه شش//م در حوزه اقتصاد اقدامات عملی خود را به مرحله اجرا درآورد.

در صورت//ی ک//ه اقدام//ات اینچنین//ی ب//ا هماهنگیهای بیش//تری انجام شود شاهد چنین مشکالتی نخواهیم بود.

وی تصریح کرد: اگر موانع و مشکالتی در تحقق ای//ن امر حتی در بخ//ش قانونگذاری وجود دارد باید هرچه س//ریعتر اعالم کرد تا به رفع آن اقدام شود.

ای//ن نماین//ده م//ردم در مجلس دهم ب//ا بیان اینکه اصل 44 قانون اساس//ی در س//الهای اخیر به بدترین ش//کل ممکن اجرا شده، افزود: با توجه به تاکیدات اخیر رهب//ر معظم انقالب به ویژه در جلسهای که با کارگزاران نظام داشتند و تذکراتی که در گذش//ته به وزارت ام//ور اقتصادی و دارایی داده بودن//د، وزارت صنع//ت، معدن و تجارت باید ب//ا هماهنگ//ی س//ازمان خصوصیس//ازی درباره واگذاریهای گذشته بازنگری کند.

واگذاریه//ای قبل//ی ب//ه بنگاهه//ای اقتصادی ش//بهدولتی بوده که کارآیی و اثربخش//ی الزم را نداشته یا به وزارتخانهها، بانکها و سازمانها بابت رد دی//ون واگذار ش//ده که به هی//چ وجه مطلوب نیست.

این عضو کمیس//یون صنای//ع و معادن مجلس شورای اس//المی تصریح کرد: اصل 44 به معنای واقعی آنچنان که رهبر معظم انقالب تبیین کردند باید اجرا و به بخش خصوصی واقعی واگذار ش//ود تا موجب رونق اقتصادی کشور شود.

سیدمهدی مقدسی واگذاریهای قبلی به بنگاههای اقتصادی شبهدولتی بوده که کارآیی و اثربخشی الزم را نداشته یا به وزارتخانهها، بانکها و سازمانها بابت رد دیون واگذار شده که به هیچ وجه مطلوب نیست

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.