تولید قطعات با فناوری اروپایی تا پایان سال

با‹امضای‹قرارداد‹گروه‹عظام‹با‹ولئو‹فرانسه‹و‹بوش‹آلمان‹محقق‹م‹یشود

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

در پ//ی امضای قرارداد همکاری مش//ترک بین گروه قطعات خودرو عظام با ش//رکتهای بوش آلمان و ولئو فرانسه مقرر ش//د خط تولید برخی قطعات در شرکتی مش//ترک راهاندازی ش//ود. بر اس//اس س//رمایهگذاری مش//ترک با ط//رف آلمان//ی، ش//رکت ب//وش بهعنوان بزرگتری//ن تامینکنن//ده قطعات خ//ودرو در دنیا، خط تولید و فناوری س//اخت سنس//ور اکس//یژن، پدال گاز برقی و دریچ//ه گاز برقی را که از قطعات کلیدی قوای محرکه است همراه با سیس//تم کنترل موتور )ECU( به شرکت س//ازه پویش از زیرمجموعههای این شرکت منتقل خواهد کرد. این قطعات با توجه به معضل جدی آلودگ//ی هوا و مصرف باالی س//وخت در کش//ور نقش بس//زایی در کاهش آالیندگی خودروها و مصرف بهینه سوخت خواهد داشت.

همچنین ش//رکت ولئو فرانس//ه )Valeo( بهعنوان یکی دیگ//ر از تامینکنندگان جهانی قطعات خودرو در توافقنام//های خط تولید کویل ‪)Ignition coil(‬ و نیز فناوریهای پیش//رفتهای از محصوالت استارت و دینام را به ش//رکت اس//تام صنعت در گروه برق و الکترونیک عظام منتقل میکن//د. در قالب این ق//رارداد همکاری عالوه ب//ر تجهیزات تولیدی، دان//ش طراحی کویل نیز به ایران منتقل و بخش//ی از محصوالت این خط تولید برای ش//بکه توزیع جهانی ش//رکت ولئو عرضه خواهد ش//د. محصوالت این فناوریهای جدید پاسخگوی نیاز بسیاری از خودروهای ساخت داخل و نیز خودروسازان جهانی خواهد بود.

در ادامه گسترش صنعت س//راغ اصغر خسروشاهی، معاون//ت روابط بینالملل//ی گروه عظام رف//ت و درباره برخی جزئیات این قرارداد با وی گفتوگویی داشت که در ادامه میخوانید.

‹ورود‹برخی‹قطعات‹فناوری‹شده‹تا‹پایان‹ ‹ سال

اصغر خسروش//اهی، معاونت رواب//ط بینالمللی گروه عظ//ام درب//اره قراردادهای جدید این ش//رکت با طرف خارجی گفت: این ش//رکت دو قرارداد جدید با همتایان خارج//ی خود منعقد ک//رده تا بتوان//د در خودکفایی برخی قطعات به صنعت قطعه کشور کمک کند.

وی اف//زود: در قرارداد با ش//رکت ب//وش آلمان قرار است قطعات الکترونیکی موتورهای خودروهای جدید ب//رای خودروس//ازان داخلی تولید و تامین ش//ود و با طرف فرانس//وی نیز چند قرارداد برای تولید استارت، دینام، کالچ و کویل انژکتور منعقد شده است.

وی در پاس//خ به این پرس//ش که آی//ا این قطعات تنها برای خودروهای جدید خواهد بود یا خیر، گفت: زمانی که خط تولید این قطعات در ش//رکت مشترک راهاندازی ش//ود محصوالت برای خودروهای جدید و قدیمی قابل اس//تفاده است و این امر بسته به تصمیم خودروسازان دارد.

او گفت: قراردادهایی با گ//روه صنعتی ایرانخودرو برای تامین موتورهای خودروهای جدید منعقد ش//ده که بخشی از این قطعات برای این خودروساز و بخشی از قطعات برای شرکت رنو خواهد بود.

معاون روابط بینالملل گروه عظام درباره س//هم دو ط//رف قرارداد اظهار ک//رد: این قرارداده//ا هنوز وارد جزئیات و درصد سهام نش//ده و درحالحاضر قرارداد بهطور کلی به امضا رس//یده و مذاکرات همچنان برای مشارکت و سرمایهگذاری مشترک ادامه دارد. در این راستا نیاز اس//ت شرکت مشترکی ایجاد شود تا نتایج درباره سهام هر دو طرف مشخص شود.

خسروش//اهی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی این پروژه وارد مرحله عملی و اجرایی تولید میش//ود، گفت: پیشبینی ب//رای ابتدای س//ال جدید میالدی و اواخر دی اس//ت و ب//ا آغاز تولی//د بهطورقطع تیراژ بهتدریج افزایش مییابد.

وی درب//اره میزان تیراژ نیز گفت: این امر بس//تگی به تعداد خودروهای تولیدی کش//ور دارد. البته تیراژ از قطع//های به قطعه دیگر متف//اوت خواهد بود برای نمونه در بخش تولید کوی//ل میتوان پیشبینی کرد تولید این ش//رکت تا ۰۶درصد بازار موتور را پوش//ش دهد اما تولید اس//تارت و دینام با فناوری جدید برای خودروهای جدی//د دو خودروس//از ایرانخودرو و رنو محدود بوده و طبیعی اس//ت عظ//ام نیز با روند تولید ش//رکتهای خودروسازی تیراژ این قطعات را افزایش دهد.

‹03درص/د‹صادرات‹قطعات‹فناوری‹ش/ده‹ ‹ داخلی

خسروشاهی در پاسخ به این پرسش که برنامه توسعه ساخت برای پوشش بازار لوازم یدکی و صادرات چیست نیز گفت: تامین قطعات موردنیاز بازار داخل اعم از خط تولید و بازار قطعات لوازم یدکی از برنامههای ش//رکت ب//وده و در بخش صادرات نیز برنامههایی تدوین ش//ده اس//ت. برای نمون//ه در بخش تولید کویل با مش//ارکت طرف فرانس//وی قرار اس//ت ۰۳درصد تولیدات به خود آنها فروخته شود. درواقع شرکت ولئو فرانسه ۰۳درصد قطع//ات را برای پوش//ش بازار خود از ای//ران خریداری میکند.

او درب//اره قطعات الکترونیک//ی بوش آلمان نیز گفت: در بخ//ش قطعات تولیدی در هم//کاری با بوش آلمان پوشش بازار داخل مدنظر است اما درباره میزان صادرات هنوز مذاکرات نهایی نشده و باید دید دو شرکت به چه نتیجهای میرسند.

این فع//ال صنعت قطعه تصریح ک//رد: همکاریهای مش//ارکتی با هدف خودکفایی صد درصدی بازار کشور است اما به هر حال ممکن است تولید بخشی از قطعات صرفه اقتصادی نداشته باشد و به دلیل هایتک بودن و تیراژ محدود آن، الزم است وارد شود.

وی افزود: البته تولید قطعات برای تمام خودروسازان داخلی اس//ت که به اس//تفاده از قطع//ات داخلی تمایل داشته باشند.

‹قرار‹گرفتن‹در‹زنجیره‹تامین‹جهانی ‹

خسروش//اهی درباره تامین قطعات برای شرکتهای خصوص//ی داخلی که در ام//ر تولید برخ//ی مدلهای خودروهای چینی فعالیت دارند نیز گفت: درحالحاضر با این شرکتها قراردادی منعقد نشده و این سازندگان عالقهای برای خودکفایی خودروهای خود ندارند. یکی از مشکالت شرکتهای خودروساز داخلی که در تولید خودروهای چینی فعالیت دارند همین امر اس//ت که به داخلیسازی تمایلی نداشته و یکی از موانع بومیسازی قطعات آنها تیراژ پایین این خودروهاست.

ای//ن در حالی اس//ت که ۰۴درصد داخلیس//ازی در مرحله نخست و رسیدن به ۰۶ تا ۰۷درصد بومیسازی قطعات برای تمام خودروس//ازانی که در کشور فعالیت دارند، الزامی اس//ت. وی درب//اره طرفهای قراردادهای عظام برای تامین قطعات به گروه صنعتی ایرانخودرو، شرکت سایپا و رنو اشاره کرد و گفت: سایر خودروسازان بخش خصوصی الزام ۰۴درصد را با انواع عددس//ازی پر میکنن//د و این ام//ر بهعهده وزارت صنع//ت، معدن و تجارت اس//ت ک//ه کنت//رل و نظارت ج//دی روی این مس//ئله داشته باش//د. خسروش//اهی همچنین درباره نف//ع دو طرف قرارداد در این همکاریهای مش//ارکتی یادآور ش//د: نخس//تین منفعت، نفع اقتصادی است که خودروس//ازان برای رس//یدن به قیمت رقابتی بهدنبال خودکفایی هستند و از سوی دیگر قطعهسازان با تولید قطعات جدید به فناوری روز دنیا دسترسی پیدا کرده و میتوانند با دانش جهانی فعالیت خود را ادامه دهند زیرا با ساخت قطعات خودروهای جدید فناوری وارد کشور و واحدهای تولیدی میشود.

وی افزود: یکی دیگر از برنامههایی که این شرکت در حال پیگیری اس//ت راهاندازی بخش طراحی مهندسی قطعات است که بتوانیم برای خودروهای آینده وابسته به خارج نباشیم و این بحث نیز در این قراردادها دنبال میشود.

او درباره نفع طرف خارجی نیز گفت: اگر قراردادها در قالب س//رمایهگذاری مشترک باشد بهطور قطع سهمی از ب//ازار ایران را به همراه س//ود تولی//د قطعات فناوری با دان//ش خود در اختیار خواهند داش//ت، امری که در کش//ورهای دیگر اتفاق افتاده و باعث رشد صنایع شده اس//ت. همچنین با توجه به قیمت تمام شده پایین در کشور میتوانند طرف ایرانی را در زنجیره تامین جهانی قرار دهن//د. این فع//ال صنعت قطعه درباره اس//م این ش//رکت مش//ترک نیز گفت: هنوز نام شرکت مشخص نش//ده و پس از نهایی شدن قرارداد شرکت راهاندازی و نامی برای آن انتخاب خواهد شد.

خسروش//اهی همچنین در پاس//خ به این پرسش که شرکت طراحی مهندس//ی که قرار است در خودکفایی ۰۰1درصد قطعات به کشور کمک کند در چه مرحلهای است، گفت: مراکز تحقیقاتی ایجاد شده و در هر بخش با مراکز تحقیقاتی شرکتهای مختلف بینالمللی مانند ب//وش، ولئو ...و همکاری میش//ود ک//ه ضمن آموزش طراح//ی، دانش آن نیز منتقل میش//ود. در این زمینه در حال تالش هس//تیم تا در آینده وابستگی کمتری به خارج داشته باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.