معافیت مقطعی تعرفه مواد اولیه برای برخی تولیدکنندگان

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

امروز سرمایهگذاری ثابت ارزی و ریال//ی در صنع//ت قطعه کش//ور ضرورت است و ت//ا زمان//ی ک//ه مطالبات قطعهس//ازان پرداخ//ت نش//ود و بانکه//ا دس//تی گش//وده نداش//ته باش//ند و همکاریه//ای مش//ارکتی محکم//ی در ای//ن صنع//ت ایجاد نشود، نمیتوان امیدی به س//رمایهگذاری کالن در صنعت قطعه داشت.

از مجراهای تامین سرمایه موردنیاز این صنعت میتوان به دریافت مطالبات معوق، تسهیالت بانکی، فاینانسها و س//رمایهگذاریهای خارجی اشاره کرد که موجب سرازیر ش//دن حجم باالی نقدینگی به واحدهای تولیدی صنعت قطعه کشور میشود.

البته در بحث جذب سرمایهگذاریهای خارجی از سوی قطعهس//ازان تالشهای خوبی ش//ده و انتظ//ار میرود در آینده شاهد تشکیل مشارکتهای سرمایهای بیشتری در این صنعت باشیم. از اینرو امیدوار هستیم آنچه پیشبینی میشود در بستر این نوع همکاریها محقق شود.

همچنی//ن در داخ//ل برنامههایی در حال دنبال ش//دن هس//تند بهطور نمونه افزایش یکباره تعرف//ه واردات مواد اولی//ه موردنیاز واحدهای قطعهس//ازی یک//ی از معضالت ای//ن صنعت بود ک//ه به دلی//ل قوانین جدی//د بهویژه در بخش افزایش تعرفه مواد فوالدی انجمن در حال کس//ب مجوزهای اختصاصی برای بخش//ی از قطعهسازان است تا با تعرفههای قابل قب//ول مواد اولیهای که در داخل امکان تامین نداریم وارد شوند. البته تا پیش از این تعرفه برخی از مواد اولیه موردنیاز واحدهای قطعهس//ازی ۵درصد بود ک//ه هماکنون به ۰۲درصد افزایش یافته اس//ت. به همین دلی//ل در حال دریافت مجوز برای برخی از قطعهس//ازان هستیم تا با رقم قبلی و تعرفه ۵درصدی بتوانند مواد اولیه موردنیاز را تامین و وارد کنند.

برای کمک به ساخت داخل و کم کردن بار قطعهسازان برای ادام//ه تولید از جمل//ه کارهای انجام ش//ده معرفی موردی واحدهای قطعهس//ازی به وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. قطعهسازانی که در تامین مواد اولیه مشکالت بسیاری داشتند و پس از دریافت تاییدیه، معافیت مقطعی واردات برای این بخش از تولیدکنندگان اخذ خواهد شد.

احمدرضا رعنایی نایبرییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.