دست قطعهسازان بسته است

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

ام//روز س//ازندگان داخلی س//هم زی//ادی در تولی//د خودروهای جدی//د ندارند و بهط//ور عمده ش//رکتها به دنبال نفع خود هستند.

در حمای//ت از صنع//ت و تولید قوله//ای زیادی داده ش//ده ام//ا همچن//ان حجم واردات زیاد اس//ت. اگر روند داخلیس//ازی خودروه//ای جدید هرچ//ه زودتر به مرحله اجرا نرس//د قطعهس//ازان داخل//ی با از دس//ت دادن توان مالی بهتدریج در آس//تانه نابودی قرار خواهند گرفت.

در شرایطی که قطعهسازان با مشکالت مالی و نقدینگی ج//دی مواجه هس//تند طرح موض//وع س//رمایهگذاری و همکاری مشارکتی ش//رکتها محقق نخواهد شد چراکه مطالبات معوقه قطعهس//ازان پرداخت نمیش//ود تا حتی امکان اداره کارخانجات و پرداخت حقوق کارکنان میس//ر شود. در چنین ش//رایطی آیا امکان همکاری مشارکتی با همتای خارجی و خرید دانش فنی برای قطعهسازان فراهم است؟

ام//روز یکی از گالیه صنعتگران این حوزه آن اس//ت که خودروسازان با دریافت قطعات، خودرو تولید میکنند اما پول قطعهس//از را بهموقع پرداخت نمیکنند. خودروس//از باید بر اساس تعهد و قرارداد ۰۶ تا ۰۹ روزه، پول قطعهساز را پرداخت کند درحالیکه امروز مطالبات شرکتها ۰۲1 روزه هم پرداخت نمیشود.

در مقابل حمایتی که قطعهس//از از خودروساز در تامین قطعات دارد خودروس//از عملکرد مناس//بی در این زمینه ندارد و چون قراردادهای آنها یکطرفه اس//ت سود و جرایم را در جری//ان تاخیرها نمیتوانن//د دریافت کنند به همین دلیل شرکتها نیز هر زمان بخواهند مطالبات را پرداخت میکنن//د این در حالی اس//ت ک//ه امروز رق//م مطالبات قطعهسازان بسیار زیاد شده است.

از این رو اگر مش//کالت مالی همچن//ان ادامه پیدا کند صنعت قطعه داخل با تمام حجم س//رمایهگذاری که برای آن انجام شده قادر نخواهد بود به فعالیت خود ادامه دهد و روز به روز ش//اهد تضعیف تولید در این صنعت خواهیم ب//ود در حالی که برای خودکفایی و کم کردن وابس//تگی باید صنایع بومی تقویت ش//وند و زمینه ادامه فعالیت آنها فراهم باشد.

سعید صبوری فعال صنعت قطعه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.