250 امتیاز فاصله تا مرز کیفیت صنعت خودرو

گزارش «گسترش صنعت» از یکنواخت نبودن زنجیره ارزش با نگاه به ضعف صنعت قطعه و خدمات پساز فروش نشان داد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

بخ//ش خدمات پس از فروش صنعت خودرو که به یک//ی از چالشهای اصلی ای//ن صنعت تبدیل ش//ده و عملکرد مثبت س//ایر بخشها را با تهدید مواج//ه کرده این ب//ار نی//ز در ارزیابیهای کیفی زنجی//ره ارزش خودرو به عن//وان بیکیفیتترین بخش صنعت خودرو ش//ناخته ش//ده که این روند در نهای//ت منجر به تضعیف زنجیره تامین صنعت خودرو ش//ده اس//ت. یکنواختی در زنجیره تامین صنع//ت خودرو یکی از ضرورتهای این صنعت به شمار میرود و به اذعان مسئوالن کیفیت، تا زمانی که این موضوع در اذهان مطرح نشود نباید انتظار داش//ته باشیم پیش//رفت در این حوزه به واقعیت بپیوندد. برای آگاهی از چگونگی عملکرد این نظام و ش//اخصهای امتیازدهی گفتوگویی با فرش//ید ش//کرخدایی، نایبرییس انجمن مدیریت کیفیت انجام دادهایم که در ادامه میخوانید:

€ارزیابی€کیفی€زنجیره€ارزش€خودرو€از€چه€ € زمانی€فعالیت€خود€را€آغاز€کرد؟

نظام ارزیاب//ی ملی کیفیت در کش//ور کار خود را از س//ال ۲۸۳۱ آغ//از کرده و متول//ی اصلی آن سازمان ملی استاندارد است. مجری این ارزیابیها انجمن مدیری//ت کیفیت بوده و در این س//اختار ارتق//ای کیفیت را در زنجیرهه//ای مختلف تولید و خدمات ارزیابی میکند و بر اس//اس آن نظراتی درباره سطح کیفی شرکتها ارائه میدهد که یکی از این زنجیرهها، صنعت خودرو اس//ت. از ۴ س//ال گذشته تصمیم گرفته شد تا وضعیت سیستمهای مدیریت کیفیت در زنجیره ارزش خودرو به صورت مس//تقل ارزیابی شود که عالقهمندان زیادی برای ای//ن کار وجود داش//ت و در نهایت با همت وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد زیادی از ش//رکتها از این ارزیابی استقبال کردند که در نهایت جایزه ملی کیفیت در بحث زنجیره ارزش خودرو ش//کل گرفت. € مشارکتی€دارند؟€

کمیته راهب//ری این ارزیابیها با معرفی مدیران عامل خودروس//از، معاونان کیفی//ت ایرانخودرو، س//ایپا و گروه بهمن، رییس انجمن قطعهس//ازان، رییس انجمن خودروسازان، رییس انجمن خدمات پ//س از فروش و انجم//ن مدیریت کیفیت ایران با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت تش//کیل میشود.

€نتایج€این€ارزیاب €یها€نش/ان€از€کیفیت€در€ € کدام€بخ €شهای€صنعت€خودرو€دارد؟

تع//داد زیادی از خودروس//ازان، قطعهس//ازان و فع//االن خدمات پس از فروش در ای//ن ارزیابیها ش//رکت کردند و از آنجا که سیستمهای مدیریت کیفیت خودروس//ازان از ش//رکتهای خوب دنیا مانند پژو و رنو اقتباس و بر اس//اس استانداردهای آنه//ا مش//غول فعالی//ت هس//تند، س//طح کیفی خودروس//ازان نس//بت به قطعهس//ازان و خدمات پس از فروش از س//طح باالتری برخوردار اس//ت. این مدل ارزیابی هزار امتیازی اس//ت که بیش//تر خودروس//ازان موف//ق ب//ه دریاف//ت ۰۰۴ تا ۰۵۴ امتیاز شدند. برای نمونه خط تولید ایرانخودروی خراسان که تولید سوزوکی را بر عهده دارد، موفق به کس//ب حدود ۰۵۴ امتیاز ش//د. همچنین خط تولی//د پژو ۵۰۴،۰۳۴ امتیاز و خط تولید س//مند ۰۰۴ امتیاز کس//ب کرده است. خط تولید ال ۰9 که برگرفته از سیس//تمهای ش//رکت رنو بوده نیز در بحث کیفیت موفق به کس//ب ۰۱۵ امتیاز شده اس//ت. این امتیازها سطح بلوغ خودروسازان است که از سالنهای تولید آنها استخراج میشود. روند امتیازهای خط تولید خودروس//ازان در حالی است که وقتی س//راغ واحدهای قطعهس//ازی میرویم ب//ازه امتیازها با کاهش ۰۰۱ امتیازی مواجه میش//ود به ط//وری که امتیاز آنه//ا بین ۰۵۲ تا ۰۵۳ در نوسان است. البته قطعهسازانی هستند که موفق به کسب امتیاز ۰۰۴ ش//دهاند. پس از عب//ور از این مرحله با ورود ب//ه حوزه خدم//ات پس از فروش ش//اهد کاه//ش چش//مگیر امتیازها و رس//یدن به بازه امتیازی ۰۵۱ تا ۰۰۲ هستیم. بررسی ش//کایت مشتریان نیز نش//ان میدهد که بیش//ترین ش//کایت در زمینه خدم//ات پ//س از فروش اس//ت. این روند نش//ان میده//د در زنجیره ارزش صنعت خودرو، ش//اهد یکنواخت نبودن کیفیت هستیم و این امتیازها نیز گویای آن اس//ت که حوزه خدمات پس از فروش نیازمند تمرکز ویژهای از سوی خودروسازان است.

هرچند در حال حاضر بخش زیادی از ش//کایات در بخش خدمات پس از فروش، ناشی از ایرادهای موجود در قطعات اس//ت با این حال در ارزیابیها، سیس//تمهای مدیریت کیفیت در خدمات پس از فروش س//طح پایینتری را به خود اختصاص داده و به نظر میرسد خودروسازان باید در قدم نخست یکنواختی کیفیت در زنجیره ارزش را مدنظر قرار دهند و به طور متوس//ط هم//ه زنجیرهها موفق به کس//ب امتیاز ۰۵۳ ش//وند. بنابراین قدم نخس//ت ارتق//ای خدمات پس از فروش ب//وده و پس از آن کل زنجیره ارزش خودروس//ازی باید گامبهگام به امتیاز ۰۵۴ ت//ا ۰۰۵ ارتقا یابد. در حال حاضر اگر همه بخشها قادر باش//ند خ//ود را به امتیاز ۰۰۵ برسانند ش//اهد ارتقای کیفیت در صنعت خودرو خواهیم بود.

€اع/دادی€ک/ه€مطرح€ش/د€براس/اس€چه€ € شاخ €صهایی€تعریف€شده€است؟

نظام ارزیابی ملی کیفیت نظامی یکپارچه است که ب//رای همه صنایع و خدمات تعریف ش//ده اما در بخشهای مختلف صنع//ت خودرو راهنماهای تخصص//ی ب//ه تدوی//ن رس//یده اس//ت. بنابراین، ای//ن ارزیابیها تنه//ا ارزیابی محص//ول و خدمات نیس//ت و سیس//تمهای پش//تیبانی آنها نیز مورد ارزیاب//ی قرار میگی//رد. برای نمونه رضایت مش//تریان در ای//ن نظام از ه//زار امتیاز۰۵۲ امتی//از را به خود اختص//اص داده اس//ت. همچنی//ن ش//اخصهایی همچون فرآیندهای نظام کار، مدیریت منابع، راهبردها، رضای//ت کارکن//ان و س//ودآوری شاخصهای این ارزیابی هستند.

مدل ارزیاب//ی کیفی مدل جامعی برگرفته از استانداردهای بینالمللی اس//ت به طوری که اس//تاندارد ایزو ۴۰۰۲ پایه این م//دل خواهد بود و منطق پیش//رفتهای دارد که در همه دنیا پذیرفته ش//ده و ارزیابهای آن نیز آموزشدیده هس//تند. البته گفتنی است که این ارزیابیها اجباری نیست و بر اساس درخواست و احساس نیاز خودروسازان انجام میشود اما خودروس//ازان نیز در این مسیر هم//ت خوبی داش//تند و ب//ا نامهنگاریهای الزم، زنجیره ارزش را برای ش//رکت در ای//ن ارزیابیها تش//ویق کردند و نظام تامینکنن//دگان خود را بر اساس همین ارزیابیها تغییر داده و تالش کردهاند تا همگرایی بیشتری به وجود آورند. بنابراین، این مدل شناختهش//دهای در صنعت خودرو به ش//مار میرود و بر اس//اس ارزیابی مل//ی کیفیت و مدل رسمی ارزیابی کیفیت در کشور است. €

€ای/ن€ارزیابی€از€س/وی€چه€کس/انی€مورد€ تایی/د€ ق/رار€ م€یگی/رد€ و€ آی/ا€ نماین/دگان€ ش/رک €تهای€خودروساز€نیز€در€این€ارزیاب €یها€

در زنجیره ارزش صنعت خودرو، شاهد

یکنواخت نبودن کیفیت هستیم و این امتیازها نیز گویای آن است که حوزه خدمات پس از فروش نیازمند تمرکز ویژهای از سوی خودروسازان است

€آمار€ارائ €هش/ده€از€سوی€ش/رکت€بازرسی€ کیفی/ت€اس/تاندارد€در€زمین/ه€ارتقای€کیفی€ خودروس/ازان€در€حالی€اس/ت€که€با€تکیه€بر€ آیی €ننام €ههای€موج/ود،€هد €فگذار €یهایی€در€ بخ €شهای€مورد€نیاز€انجام€م €یشود.€آیا€انجمن€ مدیری/ت€کیفیت€نیز€مذاکر€های€با€بخ €شهایی€ ک/ه€نمره€ارزیابی€خوب/ی€دریافت€نم €یکنند€با€ هدف€ارتقای€عملکرد€انجام€داده€است؟

ارزیابیهای//ی که ش//رکت بازرس//ی کیفیت و اس//تاندارد انج//ام میده//د ورودی ارزیابیه//ای انجم//ن مدیری//ت کیفی//ت اس//ت. این ش//رکت ضمن بازرس//ی آدیت محصول، رضایت مش//تری را نیز مورد س//نجش قرار میدهد زیرا بخش//ی از م//دل ارزیابی انجمن و ورودی اطالعات ش//ناخته میشوند اما در عین حال انجمن سیستمها را فراتر از آنچه هستند، مورد ارزیابی قرار میدهد بنابراین خروجی نظام ش//رکت بازرس//ی کیفیت، ورودی نظام ارزیابی ملی کیفی است.

از آنجا ک//ه نظامهای ارزیابی کیفیت داوطلبانه اس//ت و بر اساس اجبار شکل نمیگیرد، تنها ملزم به انتش//ار آمارها هستیم بنابراین رویکرد تشویقی مکانیزم اجباری ندارد اما خودروسازان در سازوکار داخلی تالش کردند منطبق با این ارزیابیها عمل کنند به طوری که این مدل در میان خودروسازان شناختهشده بوده و تالش شده همگرایی بیشتری در می//ان زنجی//ره ایجاد کن//د. بنابراین در عمل شرکتهایی که از این نظام استفاده میکنند اجر و قرب بیشتری خواهند داشت.

فرشید شکرخدایی

مدل ارزیابی کیفی مدل جامعی برگرفته از استانداردهای بینالمللی

است به طوری که استاندارد ایزو ۴۰۰۲ پایه این مدل خواهد بود و منطق پیشرفتهای دارد که در همه دنیا پذیرفته شده و ارزیابهای آن نیز

آموزشدیده هستند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.