اهداف خاص شریعتمداری برای صنعت خودرو

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

شریعتمداری در اهداف کلی، ارتقای بهرهوری را به عنوان هدف نخست قرار میدهد و به افزایش رقابتپذیری و س//هم تولیدات با فناوری باال در ارزشافزوده و صادرات صنعتی کش//ور توجه خاص خواهد داشت اما وی افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی را با ۳ قرارداد خودرویی، دو قرارداد واگنسازی و چند قرارداد شرکتهای صنعتی و معدنی با سرمایهگذاری خارجی که قرارداد رنو بزرگترین آنهاست جزو اهداف کلی در برنامه قرار خواهد داد و این امر نشاندهنده توسعه و تاکید او بر جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور است.

به گزارش خودروکار، در برنامه ارائه شده از سوی محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسالمی برای تایید جلوس بر مسند وزارت، صنعت خودرو جایگاه ویژهای دارد.

ش//ریعتمداری که روزگاری وزیر بازرگانی و ۴ س//ال در مس//ند معاون اجرای//ی رییسجمه//وری بود، آش//نایی کامل با وض//ع صنعت، معدن و تج//ارت دارد. او در برنام//ه و در تبیی//ن وضع موج//ود، توجه خاصی به شاخص رقابتپذیری در بازار جهانی دارد و رتبه ۶۶ رقابتپذیری صنعتی و رتبه ۶۳۱ در توانمندسازی تجاری را قابل بهبود میداند.

در این بین نقش ایدرو به عنوان ش//اگرد نخست جذب سرمایهگذاری خارجی با 7 قرارداد در کشور پس از برجام است و رقم 7/۰میلیارد دالر در سال ۵9 در برنامه او برای سال ۰۰۴۱ به 7 میلیارد دالر خواهد رسید.

ش//ریعتمداری در فعالیتهای مهم زیرس//اختی بازس//ازی و نوسازی واحدهای فعال را در نظر میگیرد که میتوان خودروسازی و شرکتهای قطعهساز را نیز از این بخش دانست.

وی در اه//داف کمی رش//تههای منتخب صنعتی نیز ن//گاه ویژهای به خودرو دارد و در زمینه خودروی س//بک میخواهد تولید یک میلیون و ۰۳۳ هزار دس//تگاه را تا س//ال ۰۰۴۱ به ۲میلیون دستگاه برساند، البته تولیدی که با فناوری متوسط و باال با امکان صادرات باشد. وی در زمینه خودروهای سنگین تولید 7۱هزار دستگاه را به ۰۶ هزار دستگاه براساس برنامه خواهد رساند.

ام//ا نگاه ویژه ش//ریعتمداری ب//ه صنعت قطعه و تایر حاک//ی از برنامه بلندمدت وی برای صنعت خودروی کش//ور است. در بخش سیاستهایی ک//ه در برنام//هاش ب//رای وزارت صنع//ت، مع//دن و تجارت ارائه ش//ده، توانافزایی بخش صنعت و معدن، توس//عه اقتصادی این بخش، تشویق و حمایت از سرمایهگذاری مستقیم خارجی و محدودیت در سرمایهگذاری و تصدی شرکتهای دولتی بهجز سازمانهای توسعهای مانند ایدرو دیده شده و این موضوع هم شامل خودروسازی و قطعهسازی کشور میشود.

برنام//ه وزیر پیش//نهادی صنعت، معدن و تجارت ک//ه یکی از بهترین برنامههای ارائه ش//ده در کشور اس//ت به بخش خودرو نگاه ویژهای دارد و ای//ن برنامه روزه//ای پرکاری را برای این صنع//ت و مدیران آن در پی خواهد داشت.

به طور قطع یکی از سواالت نمایندگان مجلس درباره نگاه و برنامه وزیر پیشنهادی برای خودروسازی داخلی خواهد بود که در برنامه ارئهشده از قبل اهداف توسعهای و اهداف کمی این صنعت با دقت تنظیم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.