تحقیق و توسعه در صنعت خودرو همکاری واحد میطلبد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

بررسی ش//یوه برگزیده شده در صنعت خودروی ایران نشان میده//د که سیاس//ت برگزیده ش//ده مانند سیاس//ت چینیها ب//وده و ب//ا تکی//ه بر مونت//اژ به تحقی//ق و توس//عه میپردازند. ای//ن در حالی اس//ت که رش//د کش//وری همچ//ون کرهجنوبی ک//ه فعالیت خ//ود را در صنعت خ//ودرو بعد از ای//ران آغاز کرد، تمایل شرکتهای خودروس//ازی امریکا برای سرمایهگذاری در این کشور بوده است.

یک//ی از اصلیترین دالیل چندان موفق نبودن صنعت خودرو را باید بیتوجهی به تحقیق و توس//عه در مونتاژ و تولید دانست. هرچند در قراردادهای اخیر خودرویی شرکتهای طرف قرارداد ناگزیر به انتقال دانش فنی به ایران هستند و تنها تولید در این قرارداده//ا مالک قرار نگرفته و تولید بدون نقص، خود به عنوان تحقیق و توسعه شناخته میشود اما باید به این نکته توجه کرد که در ش//رایط فعلی نمیتوان در رابطه با انتقال دانش و تحقیق و توسعه اظهارنظر کرد، زیرا همواره در ابتدای چنین پروژههایی بر این موضوع تاکید میشود اما با گذشت زمان مشخص خواهد شد که اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است.

در ح//ال حاض//ر واحدهای تحقی//ق و توس//عه در واحدهای خودروس//از فعال بوده و الزم است برای آنها زمان و انرژی صرف ش//ود اما باید به ای//ن نکته توجه کرد که تحقیق و توس//عه در صنعت خودرو هزینه باالیی دارد و در جهان برای کاهش هزینه تمامش//ده تحقیق و توسعه، شرکتهای بزرگی برای تیراژ تولید تشکیلشدهاند.

هماکنون در کش//ورهای مختلف همچون کرهجنوبی، فرانسه و آلم//ان ک//ه بازارهای مختلفی را در زمینه خ//ودرو از آن خود کردهاند، نش//انهای تجاری مختلفی فعالیت دارند اما در نهایت چند شرکت محدود مادر وجود دارند که تمام نشانهای تجاری کشور خود را زیر پرچم حمایتی قرار دادهاند.

در حال حاضر شاهد تعدد ش//رکتهای خودروسازی با تیراژ مح//دود در ایران هس//تیم ام//ا به دلیل ش//کل نگرفتن صحیح تحقیق و توسعه در ایران از یکسو و مسیر غلط خودروسازان که تعدد آنها با میزان تیراژ تولید توجیه اقتصادی ندارد، این عوامل باعث ش//ده تا تحقیق و توسعه رشد نکند و جایگاهی در صنعت خودروسازی نداشته باشد. بنابراین الزم است در زمینه تحقیق و توس//عه به یک جمعبندی و همکاری واحد دست یافت. در دهه ۰۶ و ۰7 شمسی در ایرانخودرو و سایپا واحد تحقیق و توسعه راهاندازی ش//د اما ب//ه دلیل هزینههای باالی تحقیق و توس//عه آنط//ور که باید خروجی مناس//بی ارائه نش//د. بنابراین با توجه به چنین ش//رایطی به نظر میرسد دولت باید در زمینه افزایش فعالیت بخش تحقیق و توسعه شرکتهای خودروساز با همکاری شرکتهای دانشبنیان و واحدهای علمی، طرحی را اجرایی کند و برخالف آنکه در بازار و قیمتگذاری دخالت میکند در زمینه تحقیق و توسعه صنعت خودرو دخالت داشته باشد.

برای نجات خودروس//ازان و بهبود ش//رایط اقتصادی آنها که باوج//ود تع//دد خودروس//ازی، تیراژ تولی//د پایین//ی را به ثبت رس//اندهاند باید به س//مت ایجاد واحد تحقیق و توسعه واحد در صنعت خودروسازی کشور پیش رفت هرچند در ایران بهواسطه تفک//ر و فرهنگ فعالیت فردی، آنچن//ان عالقهای به راهاندازی و س//رمایهگذاری واح//د وجود ن//دارد و خودخواه//ی و ترس از همکاری گروهی در صنعت خودروس//ازی ایران عاملی ش//ده تا تمام شرکتها و بخشها با یکدیگر رشد صنعت خودرو را تجربه نکنند که باید نسبت به بهبود این وضعیت اقدام کرد.

امیرحسن€کاکایی کارشناس€صنعت€خودرو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.