نرخ جدید خودروهای داخلی اعمال شد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

در ۵ م//اه اخیر هم//واره جریان افت تقاض//ا، کاهش عرضه و ایجاد حاش//یه قیمت در بازار داخلیها از موضوعهای مطرح در خبرها بوده اس//ت به طوری که در این مدت به واسطه مدیریت ش//رکتها ش//اهد اختالف قیمتهایی تا ۸ میلی//ون در برخی خودروه//ا در بازار بودیم، این درحالی اس//ت که به گفته رییس اتحادیه نمایش//گاهداران با وجود نوس//انات قیمت//ی در ماههای اخی//ر، بازار خودرو ب//ا تداوم جریان کاهش عرض//ه در برخی از خودروه//ا و درصدی افزایش قیمت در تع//دادی از خودروهای داخلی، روزهای به نسبت آرامی را سپری میکند و بازار خودرو تا حدودی به تعادل قیمت رسیده است.

س//عید موتمن//ی در گفتوگو ب//ا خبرخودرو اظه//ار کرد: در روزهای اخیر قیمت برخی از خودروهای داخلی درصدی افزایش داش//ته به طوری که قیمت پراید ۱۱۱ به دلیل عرضه نشدن با افزایش//ی بیش از یک میلیون مواجه شده و هماکنون به قیمت ۲۲ میلیون و ۰۰۸ هزار تومان در بازار خرید و فروش میشود.

وی در ادامه با توجه به اعمال نرخهای جدید مصوب ش//ورای رقابت از س//وی ش//رکتها گفت: محصوالت ایرانخودرو پس از افزایش قیمتی که در ابتدای س//ال داش//ت، افزایش//ی را اعمال نکرده است اما براساس اعالم شرکت سایپا، برخی از محصوالت این ش//رکت همچون انواع پراید، تیبا، ساینا، سراتو و آریو از 9۲ مرداد درصدی افزایش قیمت خواهند داشت.

وی افزود: بر اس//اس اعالم گروه س//ایپا ای//ن افزایش به دلیل افزایش نرخ بیمه ش//خص ثالث در سال ۶9 و همچنین نرخهای اعالمی مصوبه شورای رقابت از این تاریخ اعمال میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.