چالشهای پیشروی گروه اقتصادی دولت دوازدهم

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

آغ//از بهکار دولت دوازدهم با گروه اقتصادی جدید نش//ان از آن دارد ک//ه راهبرد دولت در 4س//اله دوم نس//بت به دولت یازده//م تغییر کرده اس//ت. گروه اقتصادی دولت چالشهای متفاوتتری نس//بت به 4 سال گذشته دارند.

به گزارش ایرنا، مش//کالت اقتصادی و پیدا کردن راهب//ردی برای حل آنها یک//ی از مهمترین نیازهای کش//ور در شرایط کنونی اس//ت؛ وضعیتی که رییس دولت دوازده//م را ناچار کرد تا گروه اقتصادی قبلی خود را کنار گذاش//ته و گروه دیگری را به جای آنان معرفی کند.

ه//ر چند که معرف//ی گروه اقتص//ادی متفاوت در دول//ت دوازدهم به معن//ای ناکارآمدی گ//روه قبلی نیس//ت اما کارشناسان حوزه اقتصاد بر این باورند که دولت با توجه به مش//کالت اقتصادی و خواستههای م//ردم، باید راهبرد و برنامهه//ای جدیدی در زمینه اقتص//ادی ارائه کند. تغییر راهبردی که نه به معنای بازگرداندن ثبات اقتصادی 4س//ال پیش به کش//ور، بلکه باید در زمینه شکوفایی اقتصادی و رونق تولید ش//کل گیرد تا بتواند در میانمدت به کاهش میزان بیکاری به عنوان یکی از مهمترین خواستههای مردم از روحانی منتهی شود.

س//یدحمید میرمعینی، کارش//ناس ح//وزه بورس مهمترین اولویته//ای اقتصادی دول//ت دوازدهم و بسترهایهای الزم برای ش//کلگیری آنها را تشریح کرد.

‹اشلتغال‹و‹رونلق‹تولید‹با‹اصلاح‹نظام‹ ‹ بانکی

میرمعینی با دس//تهبندی چالشه//ای پیشروی گ//روه اقتصادی دولت دوازدهم گف//ت: اگر بخواهیم مس//ائل اقتصادی دولت جدید را دس//تهبندی کنیم باید مش//کالتی مانند اش//تغال، تولید، س//ود بانکی، رکود، اوراق مش//ارکت و بورس را از طرفی و ضرورت یکپارچگی و همفکری گروه اقتصادی دولت تدبیر و امید را مورد واکاوی قرار دهیم.

وی با اش//اره به وضعیت کنونی کش//ور در زمینه اشتغال به ویژه اشتغال فارغالتحصیالن گفت: یکی از مهمترین برنامههایی که از نخس//تین روزهای دولت تدبیر و امید باید در دستور کار این دولت قرار گیرد مسئله اشتغال و کاهش میزان بیکاری است که خود نیازمند بسترهای فراوان است.

ای//ن کارش//ناس اقتصادی ب//ا بیان اینک//ه تولید در ایران در ش//رایط مناس//بی قرار ندارد، گفت: اگر بخواهیم رونق را به تولید کشور بازگردانیم الزم است نخس//ت زمینههای رونق تولید و خ//روج از رکود را فراهم س//ازیم تا بتوانیم شاخص بیکاری در کشور را کاهش دهیم.

«در ای//ن زمین//ه میطلب//د برای تش//ویق تزریق نقدینگی به حوزه اش//تغال نرخ س//ود بانکی اصالح ش//ود زی//را تا زمانی که نرخ س//ود بانکی در کش//ور اصالح نش//ود به یقین س//رمایهدار ریسک را نخواهد پذیرفت و در این شرایطی است که رکود در تولید و میزان بیکاری همچنان باال است هر چند که کابینه اعتدالی روحانی در دولت یازدهم توانس//ت اقدامات فراوانی در این زمینه انجام دهد اما اس//تمرار پارهای از مش//کالت به ویژه در حوزه اشتغال و تولید موجب شده تا مسئله اشتغال و رکود که رابطه مستقیمی با هم دارند به خواسته نخست تبدیل شود.

‹تاکیلد‹ دوللت‹ بلر‹ برنامله‹ هماهنلگ‹ ‹ اقتصادی

برنامهه//ای اجرایی گروه اقتص//ادی تدبیر و امید یکی دیگ//ر از دغدغههای//ی بود ک//ه میرمعینی بر آن تاکید داش//ت. وی با اشاره به مشکالت اقتصادی کش//ور و برنام//ه اجرایی دولتهای پیش//ین در این زمینه گفت: واکاوی برنامهریزی دولتهای گذشته و دولت یازدهم نشان از آن دارد که شکل برنامهریزی و نحوه اجرای آن با مش//کالت فراوانی روبهرو بوده تا جایی که میشود ادعا کرد در دولتهای قبل برنامه چندانی برای اصالح اقتصادی وجود نداش//ته است و برنامهه//ای دولت یازدهم نیز به ص//ورت کامل اجرا نش//د. این وضعیت موجب شد تا در یک دهه اقتصاد ایران بدترین شکل ممکن خود را تجربه کند.

وی در پاس//خ به پرسشی در زمینه تغییر در گروه اقتصادی دولت گفت: تغییر راهبردهای مختلف یکی از مهمترین وظایف دولت است. دولت یازدهم زمانی ک//ه گروه اقتصادی خود را در س//ال 92 تعیین کرد سیاست کنترل تورم و سروسامان دادن به مشکالتی بود که از دولت پیشین به جا ماند.

نگاهی به گروه اقتصادی دولت نشان از آن دارد که تفاوت در گروه اقتصادی تفاوت در نام و افراد اس//ت زیرا کس//انی که در دولت دوازدهم برای س//کانداری بخ//ش اقتصادی معرفی ش//دند از دل دولت یازدهم و بخشی از کارگزاران این دولت بودند پس نمیتوان ادعای تغییر گسترده داشت.

این کارش//ناس اقتص//ادی در زمین//ه چرایی این تغیی//رات گفت: نمیتوان به یقین ادعا کرد که دلیل تغییر در بخش اقتصادی، ناهماهنگی یا تغییر راهبرد دولت اس//ت اما هر آنچ//ه از ذات چنی//ن تغییراتی ممکن اس//ت برداش//ت ش//ود این اس//ت که دولت دوازدهم اولویت خود را بر برنامههایی غیر از کنترل تورم گذاش//ته و در پی آن است که شرایط اقتصادی را با راهبردهای متفاوتی پیگیری کند.

میرمعین//ی گف//ت: هر چن//د موارد مطرح ش//ده میتواند اولویت دولت دوازدهم باش//د اما با ش//رایط کنونی و بس//ترهای موجود ایجاد تغییر کار س//ختی است. برای ایجاد تغییرات گسترده نیازمند بکارگیری نقدینگ//ی در بخش تولید و س//رمایهگذاری خارجی هس//تیم. اگر چنین شرایطی ش//کل نگیرد به یقین گ//روه کنونی ه//م در راهبردهای اقتص//ادی خود با مشکل روبهرو خواهد شد.

براس//اس آنچ//ه گفته ش//د، دول//ت دوازدهم در زمینههای اقتصادی نیاز بیش//تری به فعالیت نسبت به دیگر حوزهها دارد. حوزهای که به صورت مستقیم تمامی افراد جامعه با آن روبهرو هس//تند و هر کدام از شهروندان براس//اس نیازها خواستههایی از دولت دارند.

هر چند برخی کارشناس//ان رای مردم به روحانی و نه به ش//عارهای اقتص//ادی رقیب وی را به گونهای تفس//یر میکنن//د که اقتص//اد اولوی//ت اصلی دولت دوازدهم نیس//ت اما باید گفت می//زان باالی بیکاری در کشور، رکود صنایع و اصالح نظام بانکی ضرورتی اس//ت که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد.الزم است دول//ت دوازده//م ف//ارغ از تمامی دس//تهبندیهای سیاس//ی گ//روه هم//راه و همفک//ری از اقتصاددانان جامعه را در کابینه قرار دهد تا بدون دغدغه سیاسی یا کارشکنیهای حزبی به مشکالت مردم فکر کنند.

گروه صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.