کارتون روز

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

درختهای نخل هوشمند در دوبی ساخته شد

طرح: هادی اشرفی، گسترش صنعت

توریست انگلیسی: این نخلهایی که شما کاشتین ما با هستهاش بازی کردیم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.