سدسازی، سد حضور بیطرف در کابینه دوازدهم شد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«

مدیرمسئول: ناصر بزرگمهر

»

حبیباهلل بیطرف، تنها وزیری بود که از س//وی حسن روحانی رییس دولت یازدهم برای کسب رای اعتماد به مجلس شورای اسالمی معرفی شد اما از قافله دولت دوازدهم عقب ماند و به کابینه راه نیافت. روز گذش//ته مطلبی با عنوان «سدسازی، سد وزیر پیشنهادی نیرو برای ورود به کابینه دوازدهم» در روزنامه گس//ترش صنعت منتش//ر شد. در این مطلب عالوهبر اینکه پیشبینی شده بود ورود بیطرف به کابینه دوازدهم امری بسیار دش//وار خواهد بود، عامل اصلی این موضوع نیز گزارش ش//ده بود. حبیباهلل بیطرف که در دولت هفتم و هش//تم س//ابقه حضور در کابینه محمد خاتمی، رییسجمهوری وقت را داش//ت از طرف منتقدان معروف به وزیری بود که در سدس//ازی با برنامهریزی دقیق عمل نمیکرد. ش//اید این موضوع در آن دوره اهمیت چندانی نداشت اما امروزه که ایران با کاهش سطح آبهای زیرزمینی و مش//کالت مدیریت منابع آب به طور جدی روبهرو ش//ده، اهمیتی دوچندان پیدا میکند. اهمیتی که باعث شد بیش از نیمی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی با حضور او بر منصب وزارت نیرو مخالفت کنند. بر این اساس، به نظر میرس//د حس//ن روحانی برای اداره وزارت نیرو و حفظ منابع آبی کشور سراغ گزینهای برود که برای ساخت سد و حفظ منابع آبی کشور شناسنامه اجرایی روش//نتری داشته باشد. برخی از مخالفان بیطرف در گفتوگوهای متعدد به این موضوع اشاره کرده بودند که او در مدیریت منابع آبی کشور تبحر چندانی ندارد و حضور او به عنوان عالیرتبهترین مقام وزارت نیرو میتواند مشکالتی را برای آینده آبی کش//ور به وجود آورد. بر این اس//اس، بیطرف از قافله ورود به کابینه دوازدهم جاماند تا شخصی دیگر با برنامهای هدفمندتر در زمینه منابع آبی بتواند اداره این وزارتخانه را در دولت دوازدهم بر عهده بگیرد.

تلفن: 82190 - نمابر: -88713730 پیامک: -300082190 پیامگیر صوتی: 88105304 سازمان آگهیها: 88722732-3 - نمابرآگهی ها: 88109733 امور مشترکین: 88722735 - روابط عمومی: 88105309 توزیع و سازمان شهرستانها: 88724211 نشانی: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه آزادگان شماره 26 کد پستی 1586733811 روابط آگهی: امور استانها: چاپخانه: شرکت چاپ رواق روشنمهر

قائم مقام مدیرمسئول: مسعود دهشور

سردبیر: مجتبی اعتماد مقدم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.