آجرهای خورشیدی انرژی ساختمان را تامین میکنند

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

پژوهشگران دانشگاهی نوعی بلوک خورشیدی ساختهاند که آفتاب را به انرژی قابل مصرف برای س//اختمان تبدی//ل میکند. به گزارش مه//ر به نقل از نیواطل//س، خانههای آینده را میت//وان از بلوکهایی س//اخت که نور خورشید را به انرژی قابل اس//تفاده تبدیل میکنند. پژوهش//گران دانش//گاه اکس//تر مش//غول س//اخت فناوری جدیدی هس//تند که به س//اختمانها کمک میکند انرژی م//ورد نیاز خود را تولی//د و مصرف کنند. این بلوکها یا مربعهای خورش//یدی Solar( )Squared طوری طراحی شدهاند تا به طور نامحسوس کنار یکدیگر ق//رار گی//رد و میتوان با آنها یک س//اختمان کامل س//اخت یا از آن برای نوس//ازی بخشی از امالک قدیمی استفاده کرد. ساختار بلوکها شباهت زیادی به بلوکهای شیشهای دارد که میتوان آن را جایگزین آجرهای معمولی کرد تا نور وارد خانه شود. هر بلوک دارای مدارهای بصری هوشمندی است که آفتاب را در سلولهای خورشیدی کوچکی متمرکز میکند. به این ترتیب تولید انرژی هر سلول افزایش مییابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.