روباتی که متن را به زبان اشاره تبدیل میکند

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

گروهی از متخصصان دانش//گاه آنتورپ بلژیک یک بازوی روباتی را توس//عه دادند که میتواند متن را به زبان اشاره تبدیل کند. نخستین نمونه از این بازوی روباتی که ASLAN نام دارد، با استفاده از فناوری چاپ سهبعدی ساخته ش//ده و قادر است متن را به عالئم زبان اشاره تبدیل کند. به گزارش ایرنا از سینت، این روبات از طریق رایانه به یک شبکه محلی متصل میشود و کاربران شبکه میتوانند متون موردنظر را برای آن ارس//ال کنند تا متن را به صورت عالئم زبان اشاره نمایش دهد. در حال حاضر این بازوی روباتی از یک سیس//تم الفبایی موسوم به fingerspelling استفاده میکند که در آن هریک از حروف الفبا با حالت خاصی از قرارگیری انگشتان، نمایش داده میشود. این بازوی روباتی از 25 قطعه پالستیکی تشکیل شده که با بهرهگیری از فناوری چاپ سهبعدی ساخته شدهاند. همچنین برای حرکت انگشتان و سایر اجزای آن از 16 موت//ور و 3 کنترلکننده موتور به عالوه مجموعهای از تجهیزات الکترونیکی اس//تفاده میشود. به گفته پژوهشگران چاپ قطعات بازو درمجموع 139 س//اعت زمان میبرد و برای سرهم کردن این قطعات نیز 10 ساعت زمان الزم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.