هیاهوی بازار خودروهای وارداتی به زودی فروکش میکند

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

این روزها بازار خودروهای داخلی و وارداتی به دلیل برخی تصمیمها با تحول و نوسانهای قیمتی زیادی روبهرو ش//ده اس//ت به طوری که در یک ماه گذش//ته، توقف ثبت س//فارش هیجانزدگی برخی عرضهکنندگان و افزایش کاذب قیمت//ی در ب//ازار وارداتیها را به دنبال داشته، این در حالی اس//ت که همچنان بازار وارداتیه//ا با رکود تقاضا روبهرو اس//ت. البته برخ//ی از فعاالن بازار خودرو معتقدند که تنها تصمیمه//ای دولت در چند هفته گذش//ته بر ب//ازار وارداتیه//ا تاثیرگذار نب//وده چرا که به دلیل کاه//ش معامالت، کمبودی در بازار این خودروها وجود نداشته که باعث برهم خوردن جری//ان عرض//ه و تقاض//ا و در نهایت جهش قیمتی در بازار شود.

در همین ح//ال، کاظ//م محمدینیکخواه، فعال بازار خ//ودرو در گفتوگو با خبر خودرو با اش//اره به رش//د کاذب قیمت وارداتیها در بازار معتقد اس//ت که افزایش قیمت تمامشده در ب//ازار وارداتیه//ا اغلب غیرواقع//ی بوده و در برخ//ی از محصوالت نیز ناش//ی از کاهش عرض//ه، تغییرات در نرخ ارز، حقوق گمرکی و ش//مارهگذاری ایجاد شده است. به گفته وی، با صدور ش//یوهنامه جدید واردات، پیشبینی میش//ود افزایشهای نجومی انجام ش//ده در قیم//ت برخ//ی وارداتیها، ب//ه وضعیت قبل بازگش//ته و دوباره قیمتها در ب//ازار متعادل شود.

محمدینیکخواه همچنین با تاکید بر اینکه کان//ال صحیح توزیع کمک میکن//د که بازار خودروه//ای وارداتی به ثبات قیمتی برس//د، عنوان میکند: هیاهویی که در بازار وارداتیها ایجاد شده به زودی برطرف خواهد شد این در حالی اس//ت که برخی از افراد به دلیل وجود احتماالتی در آینده ب//ازار، به اختالل در بازار خودرو اقدام کردهاند.

وی تصری//ح میکن//د: به هر می//زان کانال توزیع خودرو ضابطهمند ش//ده و محصوالت از مبدا درس//تی وارد ش//ود نه تنها انحصاری در بازار ایجاد نمیش//ود بلکه شاهد سوءاستفاده نش//دن و کالهب//رداری نک//ردن از وضعی//ت موج//ود خواهیم ب//ود. وی گفت: متاس//فانه در ماههای اخیر ش//رکتهای زیادی با عنوان نمایندگیه//ای اصلی و گاه//ی در واحدهای مسکونی با تبلیغات گسترده و ارائه قیمتهای غیرواقع//ی، به پیشف//روش و کالهبرداری از خریداران اقدام کردهاند.

این فع//ال بازار همچنین با اش//اره به تاثیر افزایش تنوع نش//انهای تج//اری بر انحصار ایجاد نش//دن در بازار گفت: عرضه نشانهای تجاری مختلف از سوی شرکتهای واردکننده و همچنین خودروس//ازان داخل//ی در جریان قراردادهای خودروی//ی، موجب افزایش تنوع در ب//ازار خودروهای داخلی ش//ده اس//ت به طوری ک//ه پیشبینی میش//ود تنوع موجود مان//ع از ایجاد انحصار و موجب دس//تیابی به بازار رقابتی ش//ود. نیکخ//واه همچنین درباره اوضاع بازار خودروهای داخلی اظهار کرد: بازار خودروه//ای داخلی در هفت//ه جاری تغییرات قیمتی چندانی نداش//ته به طوری که نوسان قیمت در رن//ج خودروهای ۰۴ میلیون تومان تنها حدود ۰۰۵ تا یک میلیون بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.