تولید خودروهای سنگین کاهش یافت

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«

مدیرمسئول: ناصر بزرگمهر

»

تیر امس//ال تولید ان//واع کامیون در خودروس//ازان داخلی به طور میانگین ۴/۶۱درصد کاهش یافت.

به گزارش ایس//نا، در این مدت تولید انواع کامیون در ایرانخودرو دیزل صددرصد کاهش یافته و از ۰۲۱ دستگاه در تیر سال گذشته به صفر رسید.

تولید انواع کامیون در س//روش دی//زل مبنا نیز ۵/۱درصد کاهش یافته و از ۰۳۱ دستگاه در تیر ۵۹۳۱ به ۸۲۱ دستگاه کاهش یافت.

تیر امس//ال تولید انواع کامی//ون در زامیاد صعودی بوده و از صفر دس//تگاه در تیر س//ال گذشته به ۴۱ دستگاه رس//ید. اما تولید این محصول در سایپا دیزل کاهش یافته و با افت ۹/۲۱درصدی از ۲۳۱ دستگاه در تیر ۵۹۳۱ به ۵۱۱ دستگاه کاهش یافت.

تولی//د انواع کامی//ون در کاریزان خودرو نی//ز ۷/۲۶درصد کاهش یافته و از ۰۵۱ دستگاه در تیر سال گذشته به ۶۵ دستگاه رسید. در این مدت تولید انواع کامیون در گروه بهمن ۷/۲درصد رش//د داشته و از ۰۴۴ دستگاه در تیر ۵۹۳۱ به ۲۵۴ دستگاه افزایش یافت.

تولی//د این محص//ول در آذهایتکس نیز صعودی بوده و با رش//د ۵۲درصدی از ۲۱ دستگاه در تیر سال گذشته به ۵۱ دستگاه رسید.

تولی//د انواع کامیون در تیراژه دیزل نیز با افزایش ۳/۳۳۲درصدی همراه بوده و از ۳ دستگاه در تیر سال گذشته به ۰۱ دستگاه افزایش یافت. تولید انواع کامیون در ماموت نیز ۸/۷۷۱درصد رشد داشته و از ۸۱ دستگاه در تیر ۵۹۳۱ به ۰۵ دستگاه رسید.

تلفن: 82190 - نمابر: -88713730 پیامک: -300082190 پیامگیر صوتی: 88105304 سازمان آگهیها: 88722732-3 - نمابرآگهی ها: 88109733 امور مشترکین: 88722735 - روابط عمومی: 88105309 توزیع و سازمان شهرستانها: 88724211 نشانی: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه آزادگان شماره 26 کد پستی 1586733811 روابط آگهی: امور استانها: چاپخانه: شرکت چاپ رواق روشنمهر

قائم مقام مدیرمسئول: مسعود دهشور

سردبیر: مجتبی اعتماد مقدم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.