تنوع تولید راز ماندگاری در بازار خودرو

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

جریان خودروس//ازی در کشور و گ//ذر از مونت//اژکاری و تبدیل ش//دن ب//ه ی//ک خودروس//از که ای//ن روزه//ا همزم//ان ب//ا ورود ش//رکای خارجی، گامهای اولیه آن برداش//ته شده اس//ت، به نظر میرس//د در دولت جدید جریان قویتری پیدا کن//د چرا که الزام مجل//س و دول//ت پیشبین//ی راهکارهایی در این زمینه اس//ت. به طور قطع دس//تیابی به الزامها و اه//داف مورد نظر در حوزه تولید و صادرات، مس//تلزم تالش دولت و دستگاههای مربوط به ویژه خودروسازان است. انتظار هس//ت در دور جدید فعالی//ت وزارت صنعت، معدن و تجارت با برنامهریزی و نگاه دقیقتر وزیر جدید، ش//رایطی فراهم شود تا صنعتی رقابتپذیر و صادراتمحور را در حوزه خودروسازی کشور شاهد باشیم.

از س//وی دیگر در شرایط فراهم شده، خودروساز داخلی باید ت//الش کند ت//ا تولیداتی را ب//ه بازار عرضه کند ک//ه به لحاظ کیفیت و فناوری در ش//رایطی رقابتی قرار داشته و قابل ارتقا به اس//تانداردهای ۳۸گانه باشد. وظیفه دولت جدید نیز ایجاد زیرساختهای الزم با هدف بهبود فضای کسب و کار و کاهش هزینه تولید، است.

در وضعیت کنونی بازار، خودروس//ازان ب//رای ادامه فعالیت ناگزیر به تنوع در تولید و توس//عه و طراحی محصوالت جدید هس//تند و این امر جز با ایجاد شرایط مناسب تولید و حرکت در مسیر بهرهوری و کاهش هزینه تولید میسر نخواهد شد.

بیشک مهمترین هدف در جریان تولید و تنوع محصول در داخل توسعه صادرات است چرا که بازار داخل کشش تولیدات جدید را نخواهد داشت. اما در شرایطی که امروز قرار داریم به طور قطع میتوان با تمهیدات دولت و ش//رکتها هزینه تولید را کاهش داد تا محصوالت با قیمت ارزانتری به بازار داخل و همچنین بازارهای صادراتی عرضه ش//وند اما بدون شک بهبود ش//رایط کنونی هزینه تولید و دس//تیابی به شرایط مطلوب در خودروسازی، زمانبر است.

عبداهلل رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.