دیپلماسی ایرانی از سیاست به اقتصاد میچرخد

با تشکیل معاونت اقتصادی و تغییر در ساختار وزارت امور خارجه

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

روابط بینالمللی و تحریمها بزرگترین چالش دولت یازدهم برای پیشبرد اهداف بود که با کلید دیپلماسی سیاسی و نقشآفرینی وزارت امور خارجه این مانع بزرگ از سر راه بر داشته ش//د. اکنون با بهبود ش//رایط بینالمللی ورود به دیپلماسی اقتصادی مهمترین ماموریتی است که دولت دوازدهم در دستور کار قرار داده و تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه نیز با همین رویکرد بوده تا در کنار وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت،دستگاه دیپلماسی کشور وارد عرصه اقتصادی شود.

سالهای طوالنی است که فعاالن بخش خصوصی و بازرگانان بر تقویت دیپلماسی اقتصادی و ضرورت رایزنیهای اقتصادی در کنسولگریهای جمهوری اسالمی در کشورهای مختلف تاکید دارند البته در این سالها گامهایی در این زمینه برداشته شده اما چندان قابل توجه نبوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.